Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Ploumen, Van Ojik en Karabulut over de The Hague Youth Declaration on Human Rights in Action van 20 oktober 2018Antwoord op vragen van de leden Ploumen, Van Ojik en Karabulut over de The Hague Youth Declaration on Human Rights in Action van 20 oktober 2018

Keywords:
Zaaknummer: 2018D55075

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Ploumen, Van Ojik en Karabulut over The Hague Young Declaration on Human Rights in Action. Deze vragen werden ingezonden op 2 november 2018 met kenmerk 2018Z19938.

De Minister van Buitenlandse Zaken,


Stef Blok

[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Ploumen (PvdA), Van Ojik (GroenLinks) en Karabulut (SP) over The Hague Youth Declaration in Action.


Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de The Hague Youth Declaration on Human Rights in Action, aangenomen op 20 oktober 2018 tijdens de One Young World Summit in Den Haag?[1]

Vraag 2
Bent u van mening dat de One Young World Summit de grote betrokkenheid van bevlogen jonge professionals bij (de verbetering van) mensenrechten laat zien? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 1 en 2

Ja. Het jaarlijkse congres One Young World is een initiatief van de ngo One Young World (OYW), in samenwerking met de gemeente Den Haag en de ngo’s CORDAID en Kompass. Het congres is gericht op jonge professionals en heeft als doel hen te inspireren duurzame initiatieven op te zetten. De deelnemers van OYW werken langs drie sporen: 1) het creëren van een wereldwijd netwerk van jonge leiders, 2) actie en impact op mondiaal en lokaal niveau teweegbrengen, 3) het bieden van een platform aan jongeren om hun stem te laten horen. Tijdens de conferentie werden verschillende onderwerpen besproken, allen gelinkt aan het thema van dit jaar: mensenrechten. Onderdeel hiervan was het opstellen en presenteren van ‘The Hague Youth Declaration on Human Rights in Action’ met daarin een actieplan om mensenrechten te bevorderen.

Het kabinet heeft de deelname aan deze conferentie van 50 jongeren uit de focusregio’s, zoals gespecificeerd in de beleidsnota ‘Investeren in Perspectief’ (MENA, Sahel/West Afrika en Hoorn van Afrika), gesponsord. Hun inbreng in de conferentie was gericht op het thema jeugdwerkgelegenheid. Via dit thema hebben zij beleidsprioriteiten uit de BHOS-nota zoals het recht op onderwijs en werk als sub thema geagendeerd tijdens de conferentie.

Vraag 3
Beschouwt u de The Hague Youth Declaration on Human Rights in Action als een voorbeeld van de uitwerking en praktische toepassing van mensenrechten?

Vraag 4
Deelt u de mening dat in het jaar waarin we 70 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vieren, het belang om mensenrechten en de praktische uitwerking en toepassing daarvan met de toekomstige generaties te delen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 3 en 4

De bevordering van universele mensenrechten, zoals neergelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zijn al lange tijd een belangrijke pijler van het Nederlands buitenlands beleid. Juist nu de mensenrechten wereldwijd steeds verder onder druk staan, is het creëren van een breed draagvlak essentieel (zie ook Mensenrechtenrapportage 2017). [2] Dit initiatief draagt hieraan bij en laat de betrokkenheid van jongeren zien bij de implementatie van het mensenrechtenbeleid wereldwijd.

Vraag 5

Ziet u hierin een uitwerking van de voorbeeldfunctie die Nederland als gastland voor vele internationale organisaties vervult op het gebied van mensenrechten, en dat Nederlandse jongeren ook een belangrijke rol te vervullen hebben op mensenrechten in eigen land? [3]

Antwoord

Zeker. Het kabinet ondersteunt daarom verschillende initiatieven om de stem van jongeren te laten horen in eigen land. Voorbeelden hiervan zijn de Nationale Raad van Kinderen die advies geeft op een aantal thema’s op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast wordt er in Nederland momenteel gewerkt aan een nieuw Actieplan Mensenrechten, gecoördineerd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarin ook nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan het jongerenperspectief.

Vraag 6
Wat gaat u doen om in navolging van de Nederlandse inzet op het gebied van mensenrechten en inzet van Nederland in de Veiligheidsraad, deze verklaring wereldwijd (inclusief Nederland) onder de aandacht te brengen, in het bijzonder voor jongeren tussen de 18 en 35 jaar?

Vraag 7
Ziet u mogelijkheden om de jongeren die zich gecommitteerd hebben aan deze verklaring te ondersteunen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 6 en 7
Het is belangrijk dat jongeren een actieve rol spelen in het uitdragen van mensenrechten. De wereldwijde inzet van One Young World en specifiek de jongerenverklaring zijn daarom mooie initiatieven. Hopelijk inspireert dit naast de deelnemers aan deze conferentie andere jongeren aandacht te vragen voor mensenrechten. Veel van de elementen in de jongerenverklaring bouwen voort op verschillende internationale afspraken waar Nederland zich reeds aan heeft gecommitteerd. De jongerenverklaring sluit daarom goed aan bij het mensenrechtenbeleid waar Nederland zich in bi- en multilateraal verband voor inzet.

Een voorbeeld van hoe het kabinet jongeren betrekt bij de implementatie van het internationale mensenrechtenbeleid is de Nacht van de VN, gesponsord door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Via lezingen, workshops en paneldiscussies over vrede, veiligheid, mensenrechten en duurzame ontwikkeling wordt tijdens de Nacht van de VN een groot aantal jongeren bereikt. Tijdens dit evenement worden ook de nieuwe VN-jongerenvertegenwoordigers gekozen. De twee jongerenvertegenwoordigers die werken aan het thema Mensenrechten & Veiligheid bezoeken jaarlijks de Algemene Vergadering van de VN in New York. Het kabinet ondersteunt deze jongerenvertegenwoordigers financieel en inhoudelijk.

Vraag 8
Kunt u deze vragen voor de plenaire begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken op 14 en 15 november 2018 beantwoorden?

Antwoord

De vragen zijn zo snel mogelijk beantwoord.[2] Kamerbrief «Mensenrechtenrapportage 2017» (Kamerstuk 32 735 nr. 198).

[3] Brief d.d. 27 oktober 2017 inzake de inzet van het Koninkrijk in de VN Veiligheidsraad 2018 (Kamerstuk 26150, nr. 168).

Antwoord op

De The Hague Youth Declaration on Human Rights in Action van 20 oktober 2018 (2 November 2018)
Reactietijd: 14 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Bram van Ojik (GL)

Lilianne Ploumen (PvdA)

Sadet Karabulut (SP)


descriptionAccess ( 6130 )

Publicatiedatum
16 November 2018Gerelateerd

De The Hague Youth Declaration on Human Rights in Action van 20 oktober 2018

Het bericht ‘Onderzoek naar groei vliegveld Rotterdam rammelt’

Het bericht dat Rotterdam The Hague Airport straffeloos het afgesproken aantal nachtvluchten kan overschrijden

Een VN-database met bedrijven actief in Israëlische nederzettingen

De steun aan het Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat en de samenwerking met de Women’s Affairs Technical Committee

Vervolging van de Palestijnse mensenrechtenverdediger Issa Amro

Het ‘EU Action Plan on Human Rights and Democracy 2020-2024’

Het rapport “Human rights in windturbine supply chains” van ActionAid en SOMO

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl