Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over seksueel overschrijdend gedrag bij het ministerie van Buitenlandse ZakenAntwoord op vragen van het lid Van den Hul over seksueel overschrijdend gedrag bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

Keywords:
Zaaknummer: 2018D50447


Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Van Hul over ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het ministerie van Buitenlandse Zaken’. Deze vragen werden ingezonden op 1 oktober 2018 met kenmerk 2018Z17271.


De Minister van Buitenlandse Zaken,
Stef Blok
[Ondertekenaar 2]
[Ondertekenaar 3]
[Ondertekenaar 4]
Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Van Hul (PvdA) over ‘seksueel overschrijdend gedrag bij het ministerie van Buitenlandse Zaken’

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel ‘Berispte ambtenaar blijft actief in vrouwenrechten’? 1

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Kunt u toelichten welk afwegingskader heeft geleid tot de disciplinaire maatregelen zoals die genomen zijn?

Antwoord
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Gedragscode Integriteit BZ, waarin regels met betrekking tot integriteit en omgangsvormen beschreven staan. De zaak is onderzocht door een speciale klachtencommissie. Zes klachten zijn gegrond verklaard. Op basis van de vastgestelde feiten, omstandigheden en context heeft de betrokken ambtenaar een disciplinaire maatregel opgelegd gekregen.

Vraag 3
Hoe verklaart u het dat de betrokken organisaties aangeven te hebben geaarzeld bij hun rapportages? Kunt u toelichten hoe dit is meegewogen bij het bepalen van de berisping?

Antwoord
Het is zelden eenvoudig melding te maken van ongewenste omgangsvormen en zeker in het licht dat het om externen gaat, begrijp ik het als betrokken organisaties aangeven aarzelingen te hebben gehad. Bij het bepalen van de disciplinaire maatregelen zijn alle feiten en omstandigheden meegewogen.

Vraag 4
Deelt u de mening dat het voor slachtoffers en de maatschappij van belang is om te weten welke disciplinaire maatregelen het ministerie van Buitenlandse Zaken verbindt aan grensoverschrijdend gedrag? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om de transparantie hieromtrent te bevorderen?

Antwoord
Ik begrijp heel goed dat het voor het rechtsgevoel van betrokkenen van belang is meer inzicht te hebben in de opgelegde sanctie. Daarom laat ik onderzoeken hoe de transparantie over de opvolging van grensoverschrijdend gedrag in de toekomst kan worden vergroot.

Vraag 5
Op welke termijn verwacht u dat het Rijksbrede meldpunt voor externe organisaties actief is? Op welke wijze draagt dit meldpunt bij aan meer transparantie?Antwoord:
De inzet van BZ is om zo snel mogelijk een meldpunt voor externe organisaties operationeel te hebben. Voorts zijn de vormgeving en de mogelijkheden voor interdepartementale samenwerking op dit vlak momenteel onderwerp van overleg tussen de departementen. Een dergelijk meldpunt heeft als doel de drempel te verlagen voor externen om melding te maken van grensoverschrijdend gedrag van een ambtenaar. Transparantie wordt versterkt door effectieve communicatie over het meldpunt en de bijbehorende procedures en garanties voor melders.
1) NRC, 29 september 2018; https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/29/berispte-ambtenaar-blijft-actief-in-vrouwenrechten-a1932653Antwoord op

Seksueel overschrijdend gedrag bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (1 Oktober 2018)
Reactietijd: 18 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Kirsten van den Hul (PvdA)


descriptionAccess ( 5677 )

Publicatiedatum
19 Oktober 2018Gerelateerd

Het bericht ‘Meldingen seksueel overschrijdend gedrag in sport vorig jaar verdubbeld’

Seksueel overschrijdend gedrag in de cultuursector

De berichten ‘Tientallen jongeren met grensoverschrijdend gedrag worden niet behandeld’ en ‘Aanhoudingen in Rotterdam voor groepsverkrachtingen minderjarigen’

Het melden van seksueel geweld

Het massaal delen van verhalen over grensoverschrijdend seksueel gedrag

Seksueel misbruik door tantramasseurs

Kinderen die seksueel zijn misbruikt en onvoldoende hulp krijgen

Het feit dat slachtoffers van seksueel geweld die een beroep doen op het Centrum Seksueel Geweld daarvoor hun eigen risico moeten aanspreken

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl