Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Kröger over het artikel ‘Man smokkelt wapenonderdelen uraniumfabriek Gronau binnen’Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Kröger over het artikel ‘Man smokkelt wapenonderdelen uraniumfabriek Gronau binnen’

Keywords:
Zaaknummer: 2018D45722

Geachte voorzitter,

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van de leden Van der Lee en Kröger (beiden GroenLinks) over het artikel ‘Man smokkelt wapenonderdelen uraniumfabriek Gronau binnen’ (ingezonden 5 september 2018).

Vraag 1

Kent u het artikel ‘Man smokkelt wapenonderdelen uraniumfabriek Gronau binnen’?[1]

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Deelt u de mening dat het zeer zorgelijk is dat iemand regelmatig wapenonderdelen kan binnensmokkelen op het terrein van een verrijkingsfabriek? Wat zouden de gevolgen kunnen zijn van het gebruik van of het dreigen met wapens op het terrein van een verrijkingsfabriek?

Antwoord 2

Dat is zeker zorgelijk. Het betreft hier overigens een op zichzelf staande gebeurtenis in de Duitse verrijkingsfabriek van Urenco in Gronau, waar onderdelen van een wapen zijn gevonden. Zowel uit de beantwoording door de Duitse bondsregering[2] op schriftelijke vragen, als uit informatie die is ingewonnen bij Urenco blijkt dat er geen sprake is geweest van bedreiging voor de veiligheid van medewerkers of omwonenden. Daarnaast zijn het ontwerp van de verrijkingsinstallatie en de aanwezige veiligheidssystemen erop gericht om de gevolgen voor de nucleaire veiligheid of de veiligheid van de omgeving van eventuele verstoringen van de normale bedrijfsvoering (al dan niet veroorzaakt door bedreiging van het personeel) te minimaliseren.

Vraag 3

Kan zich een vergelijkbare situatie als in Gronau voordoen bij de verrijkingsfabriek van Urenco in Almelo? Zijn er in het verleden bij Urenco Almelo wapens en/of wapenonderdelen aangetroffen?

Antwoord 3

Het beleid bij Urenco, in overeenstemming met overheidsvoorschriften, is dat elk incident grondig wordt onderzocht en dat indien nodig aanvullende beveiligingsmaatregelen worden getroffen. De informatie daarover deelt Urenco binnen het gehele concern, zodat alle vestigingen kunnen beoordelen of aanvullende maatregelen nodig zijn. In lijn met de Nederlandse wettelijke vereisten[3] zijn de beveiligingsmaatregelen bij Urenco Nederland er onder meer op gericht om een gebeurtenis zoals in Gronau tijdig te detecteren. Uit testen blijkt dat Urenco Nederland effectief is in het detecteren en tegengaan van de gedefinieerde dreiging. In het verleden zijn geen wapens en/of wapenonderdelen aangetroffen.

Vraag 4

Is er naar aanleiding van het incident in Gronau ook bij de fabriek van Urenco in Almelo gezocht naar wapens en/of onderdelen van wapens? Zo nee, waarom niet? Zo ja, met welk resultaat?

Antwoord 4

Controles op de eventuele aanwezigheid van ongeoorloofde voorwerpen (zoals vuurwapens of messen, maar ook digitale dragers van informatie) vinden dagelijks plaats. Het beveiligingspersoneel van Urenco Nederland voert deze controles uit als onderdeel van het beveiligingspakket van Urenco. [4] Bij deze dagelijkse controles zijn nog nooit (onderdelen van) wapens aangetroffen.

Vraag 5

Zijn er aanvullende maatregelen doorgevoerd in de beveiliging van de fabriek van Urenco in Almelo? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke aanvullende maatregelen zijn genomen?


Antwoord 5

De gebeurtenis in Gronau heeft niet tot extra maatregelen behoeven te leiden. Wel is er in het bestaande bewustwordingsprogramma voor Urenco-medewerkers aandacht besteed aan deze gebeurtenis. Het geldende dreigingsniveau voor de nucleaire sector of voor Urenco in Almelo is door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid ook niet gewijzigd.

Vraag 6

Welke rol vervult de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) met betrekking tot dit incident? Heeft de ANVS aangedrongen op aanvullende maatregelen?

Antwoord 6

De ANVS is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving bij alle nucleaire inrichtingen in Nederland, waaronder Urenco in Almelo. Urenco Gronau valt onder het gezag van de Duitse autoriteiten.

Naar aanleiding van de gebeurtenis in Gronau heeft de ANVS de Nederlandse nucleaire inrichtingen gevraagd extra aandacht te besteden aan detectie van ongeoorloofde voorwerpen. Maatregelen op dit punt maken reeds deel uit van het beveiligingspakket.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

S. van Veldhoven - Van der Meer[1] Tubantia.nl, 21 augustus 2018, 'Man smokkelt wapenonderdelen uraniumfabriek Gronau binnen', https://www.tubantia.nl/regio/man-smokkelt-wapenonderdelen-uraniumfabriek-gronau-binnen~a36d1af9/

[2] Deutscher Bundestag, 31 augustus 2018 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/040/1904075.pdf

[3] Regeling Beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen.

[4] Het beveiligingspakket omvat de organisatorische, bouwkundige, elektronische en informatiebeveiligingsmaatregelen die in samenhang ten minste weerstand bieden tegen de dreigingen uit de referentiedreiging en die zorgdragen voor een tijdige respons. In het beveiligingspakket wordt tevens beschreven op welke wijze audits en evaluaties plaatsvinden. Het beveiligingspakket is gerubriceerd. De ANVS heeft het beveiligingspakket van Urenco Nederland goedgekeurd en beoordeelt jaarlijks de audits en evaluaties die het bedrijf uitvoert en voert tevens eigen inspecties uit naar de maatregelen uit het beveiligingspakket.

Antwoord op

Het artikel ‘Man smokkelt wapenonderdelen uraniumfabriek Gronau binnen’ (5 September 2018)
Reactietijd: 20 dagen

Indiener

Stientje van Veldhoven-Van der Meer (D66)


Gericht

Tom van der Lee (GL)

Suzanne Kröger (GL)


Access ( 5212 )

Publicatiedatum
25 September 2018Gerelateerd

Het artikel ‘Man smokkelt wapenonderdelen uraniumfabriek Gronau binnen’

Het bericht dat een man na een arrestatie overleden is in het ziekenhuis

Gendersensitieve zorg en het College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG).

Het bericht dat een man die de dochter van een columnist bedreigde een taakstraf van twintig uur kreeg opgelegd

Een man die zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering kwijtraakt vanwege een fysiotherapie behandeling

Genderspecifieke gezondheidszorg.

Het bericht ‘Die man kent onze zoon helemaal niet’

Het bericht ‘Loonkloof tussen man en vrouw verder gegroeid: gat van 175 euro in het bedrijfsleven’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl