Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Leijten over het ontslag van klokkenluider Roelie Post bij de Europese CommissieAntwoord op vragen van het lid Leijten over het ontslag van klokkenluider Roelie Post bij de Europese Commissie

Keywords:
Zaaknummer: 2018D41316

Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Leijten (SP) over het ontslag van klokkenluider Roelie Post bij de Europese Commissie

Vraag 1

Wat vindt u ervan dat klokkenluider Roelie Post ontslag van de Europese Commissie heeft gekregen op grond van afwezigheid en het predicaat “niet loyaal”? Kunt u uw antwoord toelichten? 1) 2)

Vraag 2

Hoe oordeelt u erover dat iemand die een ernstige misstand, in dit geval kinderhandel vanuit (toekomstige) EU-lidstaten, aankaartte uiteindelijk ontslag krijgt met als basis “niet loyaal”? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3

Beseft u dat zij door de aangehaalde redenen voor ontslag geen recht op WW-regelingen heeft, terwijl zij 35 jaar bij de Europese Commissie gewerkt heeft? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4

Vindt u het ook schandalige intimidatie dat de Europese Commissie haar als

(oud-)werkgever een rekening van tientallen duizenden euro’s stuurt omdat ze "onterecht afwezig" zou zijn geweest? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 5

Welke andere keuze had Roelie Post dan afwezigheid, nadat ze in Brussel ernstig bedreigd werd en geen gehoor vond bij noch de Europese Commissie noch de Belgische politie over bescherming tegen die ernstige bedreigingen? Kunt u uw antwoord toelichten? 2)

Vraag 6

Deelt u de mening dat een werkgever ook medeverantwoordelijk is voor de veiligheid van medewerkers, zeker als ze door de aard van hun werk in ernstige bedreigende situaties terecht kunnen komen? Zo neen, waarom niet?

Vraag 7

Wat vindt u ervan dat de Europese Commissie op Roelie Post, na haar terugkeer bij de Europese Commissie, sterke dwang heeft uitgeoefend om haar op psychische gronden arbeidsongeschikt te verklaren? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 8

Wat gaat u doen om te zorgen dat deze klokkenluider, die het grote schandaal van kinderhandel op de kaart zette, niet in een kafkaësk, juridisch doolhof terecht komt na haar ontslag door de Europese Commissie? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 9

Bent u bereid contact op te nemen met de voorzitter van de Europese Commissie de heer Juncker om hem erop te wijzen dat de behandeling van Roelie Post tegengesteld is aan de – door de Europese Commissie – aangekondigde bescherming van klokkenluiders? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kunt de Kamer van de uitkomst informeren? 4)

Vraag 10

Erkent u dat de behandeling van Roelie Post de Europese Commissie in een zeer kwalijk daglicht stelt? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord op de vragen:

Voor medewerkers van de Europese Commissie gelden in principe de procedures uit de verordening voor het statuut van Europese ambtenaren. Het is aan de Commissie om een oplossing te vinden voor een geschil met haar werknemer. Voor het kabinet ligt om deze reden geen bemiddelende rol voor de hand. Specifieke details over het geschil tussen de Commissie en de betreffende medewerker zijn bij het kabinet dan ook niet bekend. Dat laat onverlet dat het kabinet het positief zou vinden indien er naar de inhoud en de geest van geldende regels een voor beide partijen bevredigende oplossing wordt gevonden. In algemene zin geldt dat het kabinet elke bedreiging tegen ambtsdragers in de publieke sector als onacceptabel beschouwt.

In het geval dat geen oplossing kan worden bereikt, is het Gerecht van het EU Hof van Justitie bevoegd om uitspraken te doen in geschillen tussen de Europese Unie en haar personeelsleden.

Bij deze beantwoording wordt verwezen naar antwoorden op eerdere vragen. Zie Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017–2018, nr. 2524 en 2018Z14426 ).

1)AD, 31 juli 2018. “Ik wilde werken, maar mijn terugkeer was niet gewenst”. 2) https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2018/Roelie-Post.html

3) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017-2018, nr. 2524 4) https://twitter.com/TimmermansEU/status/988359743658962944

Antwoord op

Het ontslag van klokkenluider Roelie Post bij de Europese Commissie (1 Augustus 2018)
Reactietijd: 21 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Renske Leijten (SP)


descriptionAccess ( 4650 )

Publicatiedatum
22 Augustus 2018Gerelateerd

Het ontslag van klokkenluider Roelie Post bij de Europese Commissie

De behandeling van klokkenluider Roelie Post door de Europese Commissie

De klokkenluidersbrief van Roelie Post

De reactie van de klokkenluider op het onderzoek naar beïnvloeding van WODC-onderzoeken

Het bericht ‘Politie arresteert klokkenluider die klaagde over machtsmisbruik’

Het tappen van de klokkenluider in de WODC-affaire

Ongewenste post

De toekenning van de speciale editie van de mensenrechtentulp aan de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Zeid Ra'ad Al Hussein en de rol van de commissaris in de schandelijke behandeling van klokkenluider Anders Kompass

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl