Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Emiel van Dijk, De Jong en Helder over het bericht 'Bizar probleem defensie: Schietende jassen'Antwoord op vragen van de leden Emiel van Dijk, De Jong en Helder over het bericht 'Bizar probleem defensie: Schietende jassen'

Keywords:
Zaaknummer: 2018D35727

AH 2564
2018Z07537

Antwoord van staatssecretaris Visser (Defensie) mede namens de staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Justitie en Veiligheid (ontvangen 27 juni 2018)

Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017-2018, nr. 20981

Bent u bekend met het bericht ‘Bizar probleem defensie: schietende jassen’, waarbij de winterjacks door middel van loshangende koordjes de wapens van militairen/politie ongewild kunnen laten afgaan? 1)

Ja.

2

Hoe gaat het inmiddels met de gewonde militair?

Gelukkig maakt de betrokken militair het inmiddels weer goed.

3

Welke acties en maatregelen heeft u genomen om herhaling te voorkomen en de veiligheid van het Defensiepersoneel te garanderen?

4

Wat is de status van het onderzoek van de Inspectie SZW? Wanneer kan de Kamer de uitkomsten van dit onderzoek ontvangen?

5

Maken de 'schietende jassen' nog onderdeel uit van de uitrusting van militairen en politiemensen? Zo ja, hoeveel mannen en vrouwen lopen rond met deze levensgevaarlijke kledij?

In onze brief van 25 april jongstleden (Kamerstuk 34775, nr. 99), hebben we u in hoofdlijnen geïnformeerd over de destijds getroffen maatregelen die Defensie naar aanleiding van dit incident heeft genomen. Abusievelijk is maart 2017 in deze brief genoemd als datum waarop het incident heeft plaatsgevonden, de juiste datum is 27 januari 2017.

Direct na het schietincident heeft de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Koninklijke Marechaussee (KMar) het schieten met de betreffende jassen verboden bij de BSB.

De KMar heeft direct na het voorval melding gemaakt bij de Inspectie SZW. De Inspectie SZW heeft het Ministerie van Defensie in maart 2017 geadviseerd om de persoonlijke uitrusting (voor wat betreft de verstrekte jassen) zelf nader te onderzoeken om soortgelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen.

De KMar heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het incident en op basis daarvan aanbevelingen gedaan en maatregelen genomen. Het Kleding- en Persoonsgebonden Uitrusting Bedrijf (KPU) heeft in 2018 de uitslag van dit onderzoek ontvangen en naar aanleiding hiervan maatregelen getroffen richting alle gebruikers van de jassen binnen Defensie. De bewuste jassen maken nu nog onderdeel uit van de uitrusting van ongeveer 4000 militairen. Het is niet toegestaan met deze jas aan te schieten tenzij het elastiek is verwijderd.

Zoals ik schrijf in mijn brief van 25 april jl. wordt de jas niet meer verstrekt. Vanwege problemen met een nieuwe levering en met name de pasvorm was het ook zonder het incident de bedoeling van het KPU om de jassen te vervangen. De nieuwe jassen worden eind 2018 verwacht.

De bewuste jassen maken geen onderdeel uit van de uitrusting van de politie. Dit neemt niet weg dat de bij politie verzorgde training erop is gericht de veiligheid in het gebruik van het wapen door de medewerker te waarborgen.

4

Wat is de status van het onderzoek van de Inspectie van SZW? Bent u bereid de uitkomsten van dit onderzoek naar de Kamer te sturen? Zo ja, wanneer?

Zie het antwoord op vraag 3.

5

Maken de 'schietende jassen' nog onderdeel uit van de uitrusting van militairen en politiemensen? Zo ja, hoeveel mannen en vrouwen lopen rond met deze levensgevaarlijke kledij?

Zie het antwoord op vraag 3.

6

Hoeveel ongelukken moeten er bij Defensie nog gebeuren voordat u eindelijk eens orde op zaken stelt en onze krijgsmacht voorziet in het kwalitatief hoogwaardig materiaal dat deze mannen en vrouwen verdienen om hun werk veilig en naar behoren te kunnen uitvoeren?

Er mag geen misverstand over bestaan: werken bij Defensie moet en kan veiliger. Het veiliger maken van de werkomstandigheden is dan ook topprioriteit voor de komende jaren. Hiertoe is recentelijk het plan van aanpak ‘Een veilige defensieorganisatie’ geschreven, dat met uw Kamer op 28 maart jongstleden is gedeeld (Kamerstuk 34919 nr. 4). Dit plan bevat een uiteenzetting van maatregelen die de organisatie treft om het werken bij Defensie veiliger te maken. We zijn momenteel volop bezig om deze maatregelen uit te voeren.

7

Kunt u deze vragen voor het AO integrale aanpak veiligheid en integriteit van 25 april 2018 beantwoorden?

Op 25 april jongstleden hebben wij u een Kamerbrief doen toekomen over dit bericht van de Telegraaf.

1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/1933878/bizar-probleem-defensie-schietende-jassen

Antwoord op

Het bericht “Bizar probleem defensie: Schietende jassen” (20 April 2018)
Reactietijd: 63 dagen

Indiener

Barbara Visser (VVD)


Gericht

Emiel van Dijk (PVV)

Léon de Jong (PVV)

Lilian Helder (PVV)


Access ( 3943 )

Publicatiedatum
22 Juni 2018
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl