Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Maeijer over de euro’s die het raam uitvliegen voor het betalen van het luxeleven van EuroparlementariërsAntwoord op vragen van het lid Maeijer over de euro’s die het raam uitvliegen voor het betalen van het luxeleven van Europarlementariërs

Keywords:
Zaaknummer: 2018D24854

Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Maeijer (PVV) over de euro’s die het raam uitvliegen voor het betalen van het luxeleven van Europarlementariërs.Vraag 1
Bent u bekend met het bericht ‘Kosten Europees Parlement schieten door het plafond’? 1)

Ja.

Vraag 2
Deelt u de mening dat het niet uit te leggen valt dat Europarlementariërs bovenop hun salaris van €8484 bruto per maand nog de beschikking hebben over een chauffeursdienst en allerlei onkostenvergoedingen ontvangen, zoals €4342 voor ‘kantoorkosten’ waarover geen verantwoording hoeft te worden afgelegd?

Het kabinet hecht eraan dat het Europees Parlement de middelen heeft om zijn verdragsrechtelijke taken als medewetgever van de Europese Unie en zijn taken ten aanzien van de controle van de EU-begroting waar kan maken.

Het Europees Parlement is zelf verantwoordelijke voor transparantie en verantwoording over zijn uitgaven. Het gaat dan eveneens om de verantwoordelijkheid van politieke groepen in het Europees Parlement voor correcte uitgaven van toegekende financiële middelen.

In het verlengde hiervan acht het kabinet het van belang dat leden van het Europees Parlement zelf transparantie en verantwoording afleggen over de eigen administratieve uitgaven. Hiervoor zijn leden van het Europees Parlement zelf verantwoordelijk.

Vraag 3
Bent u van plan om tijdens de onderhandelingen over de komende meerjarenbegroting voor de Europese Unie de eis op tafel te leggen dat het maar eens afgelopen moet zijn met het financieren van de luxe levensstijl van deze overbodige instelling? En bent u van plan aan te geven dat zolang het Europees Parlement nog bestaat de salarissen en onkostenvergoedingen fors omlaag moeten?

De kabinetsinzet voor het nieuwe MFK is gericht op een ambitieuze modernisering van de EU-begroting en op het vermijden van hogere Nederlandse afdrachten als gevolg van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk. Ten aanzien van administratieve uitgaven, waaronder worden begrepen de kosten van het Europees Parlement, is het kabinet van mening dat deze uitgavencategorie ook een bijdrage dient te leveren aan de bezuinigingsopgave. In het algemeen maakt het kabinet zich ten aanzien van de EU-instellingen en internationale organisaties sterk voor versobering en modernisering van arbeidsvoorwaarden in lijn met het publieke karakter van de instelling en de sector waarin de instelling opereert.

Vraag 4
Deelt u de mening dat het Europees Parlement zo snel mogelijk moet worden opgedoekt zodat we ons aandeel in de vrijgekomen miljarden daarmee mooi in Nederland kunnen besteden? Zo nee, waarom niet?

Neen, het kabinet is geen voorstander van het opdoeken van het Europees Parlement, onder andere vanwege zijn bijdrage aan de democratische legitimiteit van de totstandkoming van regelgeving op EU-niveau.

1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/1781385/euro-s-vliegen-het-raam-uit


Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Vicky Maeijer (PVV)


Access ( 2854 )

Publicatiedatum
16 April 2018Gerelateerd

De euro’s die het raam uitvliegen voor het betalen van het luxeleven van Europarlementariërs

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'Konijnenfokkers bedreigd: ‘Ik ben bang voor een kogel door mijn raam''

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl