Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Bisschop over de uitbreiding van de lijst met ecologische aandachtsgebiedenAntwoord op vragen van het lid Bisschop over de uitbreiding van de lijst met ecologische aandachtsgebieden

Keywords:
Zaaknummer: 2018D24799

Beantwoording vragen over uitbreiding van de lijst met ecologische aandachtsgebieden

Geachte Voorzitter,
Bijgaand stuur ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Bisschop (SGP) over de uitbreiding van de lijst met ecologische aandachtsgebieden (ingezonden 23 maart 2018).

1
Heeft u kennisgenomen van de op 13 december 2017 vastgestelde Omnibusverordening voor het Europees landbouwbeleid en de daarin opgenomen wijzigingen met betrekking tot de ecologische aandachtsgebieden (EFA’s; artikel 3, negende lid)?

Ja.

2
Erkent u het belang van Miscanthus, Silphium perfoliatum (zonnekroon) en braakland met drachtplanten voor biobased economy, ecologie en bijenstand?

Daarover heb ik mij laten adviseren door de Wageningen Research Foundation (WR). De WR heeft in beeld gebracht of de genoemde gewassen meerwaarde hebben voor de vergroening in de Nederlandse context. Daarbij is gekeken naar de meerwaarde voor de biodiversiteit. Ook milieuaspecten zijn meegenomen. In dit onderzoek scoren Silphium perfoliatum (zonnekroon) en braakland met drachtplanten goed. Dat geldt niet voor Miscanthus. Met name ten aanzien van de biodiversiteit is de meerwaarde van dit gewas in Nederland naar het oordeel van de WR gering.

3
Is het advies van het Plant Research Institute van Wageningen UR inmiddels ontvangen?

Ja. De WR heeft recent haar advies afgerond en gepubliceerd. Het rapport is te vinden op hun website: https://doi.org/10.18174/444086

4
Is de veronderstelling juist dat lidstaten nog steeds de mogelijkheid hebben om de lijst met EFA-gebieden voor het jaar 2018 te wijzigen?

In principe kunnen lidstaten de lijst met EFA-opties nog voor het jaar 2018 wijzigen. De wijziging van de basisverordening (EU) nr. 1307/2013 waarin de drie nieuwe EFA als keuzemogelijkheid staan vermeld, is namelijk op 1 januari jl. van kracht geworden. De moeilijkheid hierbij is echter dat de gedelegeerde verordening met de nadere regels voor het toepassen van deze nieuwe EFA-opties nog niet is vastgesteld.
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om voorschriften en keuzemogelijkheden rond het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en in het geval van braakland met drachtplanten over de minimale periode van braaklegging en de toegestane soorten drachtplanten. Naar verwachting zullen deze nadere regels niet voor juni 2018 door de Commissie worden vastgesteld. Dit betekent dat gedurende de aanvraagperiode (van 1 maart – 15 mei) er nog geen duidelijkheid gegeven kan worden over de nadere regels. Om tot een verantwoorde keuze te kunnen komen over de invulling van de EFA-verplichtingen vind ik dat de landbouwers gedurende de aanvraagperiode helderheid moeten hebben over de nadere voorschriften. Ook voor RVO.nl, die de aanvragen moet beoordelen, is dat van belang. Aangezien ik deze duidelijkheid vanwege de late publicatie van de gedelegeerde verordening dit jaar niet tijdig kan geven, heb ik besloten de openstelling van de nieuwe EFA uit te stellen tot aanvraagjaar 2019. Voor 2018 kunnen landbouwers gebruik maken van de huidige lijst aan EFA-mogelijkheden.

5
Bent u voornemens ‘arealen met Miscanthus’, ‘arealen met Silphium perfoliatum’ en ‘braakland met drachtplanten (bestaande uit soorten die veel pollen en nectar bevatten)’ zo snel mogelijk toe te voegen aan de lijst met mogelijkheden voor invulling van de EFA-verplichting, zodat telers er ook in 2018 al gebruik van kunnen maken?

Ik ben voornemens het advies van de WR te volgen. Dit houdt in dat ik vanaf aanvraagjaar 2019 arealen met Silphium perfoliatum en braakland met drachtplanten zal openstellen als mogelijke invulling van ecologische aandachtsgebieden.

Carola Schouten
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Antwoord op

Uitbreiding van de lijst met ecologische aandachtsgebieden (23 Maart 2018)
Reactietijd: 25 dagen

Indiener

Carola Schouten (CU)


Gericht

Roelof Bisschop (SGP)


descriptionAccess ( 2879 )

Publicatiedatum
17 April 2018Gerelateerd

De ecologische ramp achter biomassa die uit Estland komt

Uitbreiding van de lijst met ecologische aandachtsgebieden

Agrobosbouw

De zwarte en grijze lijst van belastingparadijzen

De zwarte en grijze lijst van belastingparadijzen

het artikel dat Nederland nog altijd dwars ligt bij EU-aanpak belastingontwijking

Het bestaan van een geheime zwarte lijst van vermeende fraudeurs die veel mensen gedupeerd heeft

Het bericht dat de VN een zwarte lijst gepubliceerd heeft van bedrijven die zakendoen in Israëlische nederzettingen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl