Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over het bericht 'De staatsgreep van een briljant ambtenaar'Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over het bericht 'De staatsgreep van een briljant ambtenaar'

Keywords:
Zaaknummer: 2018D19485

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van Verhoeven (D66) over het bericht ‘De staatsgreep van een briljant ambtenaar’.Vraag 1 Bent u bekend met het bericht ‘De staatsgreep van een briljant ambtenaar’ van 3 maart 2018?
Ja.

Vraag 2 Hoe beoordeelt u de benoemingsprocedure van Martin Selmayr tot secretarisgeneraal van de Europese Commissie?

Vraag 3 Bent u van mening dat de bestaande Europese regels correct zijn doorlopen? Indien u dit niet weet, bent u bereid dit te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4 Waren er meerdere kandidaten voor de positie van adjunct-secretaris-generaal? Wanneer hebben deze kandida(a)t(en)zich teruggetrokken uit de procedure?

Vraag 5 Is er een open vacature geweest binnen de Europese Commissie voor de positie van adjunct-secretaris-generaal én van secretaris-generaal?

Vraag 6 Waren de Eurocommissarissen ervan op de hoogte dat de benoeming van de heer Selmayr op de agenda stond van de vergadering van het College van Commissarissen op 21 februari 2018 en dat de heer Alexander Italianer (toen nog secretaris-generaal) met vervroegd pensioen zou gaan?

Vraag 7 Deelt u de mening dat het zeer opmerkelijk is dat vóór de vergadering van het College van Commissarissen op 21 februari 2018 de heer Selmayr nog niet de juiste rang had om secretaris-generaal te worden, maar binnen negen minuten van kabinetschef van Commissievoorzitter Juncker via adjunct-secretaris-generaal naar secretaris-generaal ging, zonder dat deze laatste positie is opengesteld voor andere kandidaten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op de vragen 2, 3, 4, 5, 6 en 7
Op 21 februari heeft de Europese Commissie Martin Selmayr benoemd tot nieuwe secretaris-generaal van de Europese Commissie. Martin Selmayr is voorgedragen door de voorzitter van de Europese Commissie, in overeenstemming met de EUcommissaris voor Begroting en Personeelszaken. Het college van commissarissen heeft vervolgens ingestemd met de benoeming van Martin Selmayr tot secretarisgeneraal vanaf 1 maart. De EU-commissaris Oettinger, verantwoordelijk voor Begroting en Personeelszaken, heeft in het plenaire debat in het Europees Parlement op 12 maart benadrukt dat de Commissie alle regels heeft gevolgd bij deze benoeming. Het Europees Parlement onderzoekt de benoeming van Martin Selmayr en de procedure die hierbij is gevolgd. Het kabinet constateert dat het Europees Parlement zijn verdragsrechtelijke controlerende taak op dit moment uitoefent. Het kabinet wil niet in de rol van het Parlement treden de Commissie te controleren.

Vraag 8 Deelt u de mening dat benoemingen van hooggeplaatste ambtenaren transparant behoren plaats te vinden, waarbij alle mogelijke geschikte kandidaten een kans krijgen te solliciteren? Zo nee, waarom niet?
Nederland is voorstander van een transparant benoemingsproces van hooggeplaatste ambtenaren.

Vraag 9 Bent u bereid de opmerkelijke gang van zaken rond de benoeming van de heer Selmayr binnen de Raad aan te kaarten en uw ongenoegen hierover uit te spreken?

Vraag 10 Bent u bereid in Europees verband te pleiten voor een transparantere benoemingsprocedure waarbij er bijvoorbeeld een open vacature is voor ten minste twee weken? Zo ja, wanneer en hoe zult u dit doen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op de vragen 9 en 10
Het kabinet constateert dat het Europees Parlement verdragsrechtelijk de Europese Commissie controleert. Het Europees Parlement onderzoekt de benoeming van Martin Selmayr en de procedure die hierbij is gevolgd. Het Europees Parlement voert dus zijn controlerende taak uit en het kabinet wil niet in de rol van het Parlement treden de Commissie te controleren.

Antwoord op

Het bericht ‘De staatsgreep van een briljant ambtenaar’ (7 Maart 2018)
Reactietijd: 7 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Kees Verhoeven (D66)


Access ( 2305 )

Publicatiedatum
14 Maart 2018
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl