Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over een voor aanranding veroordeelde trainer die toch coach kon blijvenAntwoord op vragen van het lid Van Nispen over een voor aanranding veroordeelde trainer die toch coach kon blijven

Keywords:
Zaaknummer: 2018D05830

1218 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Medische Zorg over een voor aanranding veroordeelde trainer die toch coach kon blijven (ingezonden 30 november 2017).
Antwoord van Minister Dekker (Rechtsbescherming), mede namens de Minister voor Medische Zorg (ontvangen 20 februari 2018).Vraag 1 Kent u het bericht «Hoe een voor aanranding veroordeelde trainer toch coach kon blijven»?1
Ja.

Vraag 2, 3 en 4 Waar is het volgens u in deze kwestie misgegaan? Wat zou er moeten gebeuren om deze gang van zaken in de toekomst te voorkomen?
Wat is uw reactie op de oproep van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), die de samenwerking met de overheid wil verbeteren om te voorkomen dat sportbonden in de toekomst niet op de hoogte zijn van veroordelingen waardoor er niet ingegrepen kan worden?2
Welke maatregelen gaat u nemen, ook in het kader van internationale samenwerking met andere landen, om te voorkomen dat een sporttrainer die veroordeeld is voor kindermisbruik in een ander land zijn praktijken als sporttrainer voort kan zetten?Antwoord 2, 3 en 4
Betrokkene is in 2014 bij verstek veroordeeld. Omdat betrokkene in cassatie is gegaan en de zaak dus nog onder de rechter is, kan ik niet in detail ingaan op deze casus. Wel kan ik melden dat de KNVB maatregelen heeft genomen door het KNVB-lidmaatschap te beëindigen, zijn trainerslicentie in te trekken en de Cypriotische voetbalbond, UEFA, FIFA, alsmede NOC*NSF in te lichten. Meer in zijn algemeenheid merk ik op dat ik sportclubs in Nederland stimuleer om voor jeugdtrainers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. Door sportclubs de mogelijkheid te bieden om voor hun vrijwilligers gratis een VOG aan te vragen, onder de voorwaarde dat de clubs een eigen preventie- en integriteitsbeleid hebben, probeer ik herhaald slachtofferschap te voorkomen.
Pre-employmentscreening is in landen verschillend geregeld. Wel zijn in Europees verband afspraken gemaakt over het uitwisselen van justitiële gegevens ten behoeve van screening. De uitwisseling van gegevens gebeurt via het European Criminal Records Information System (ECRIS). Ieder Europees land heeft een centrale autoriteit die deelneemt aan ECRIS. In Nederland is dat de Justitiële Informatiedienst (Justid). Naast de centrale autoriteit zijn er nationale bevoegde autoriteiten die een informatieverzoek kunnen doen bij andere EU-lidstaten door tussenkomst van de eigen centrale autoriteit via het ECRIS-systeem. Voor de VOG-screening in Nederland is dat de dienst Justis. Voor de meeste functies in het kader van preemploymentscreening is bevraging en beantwoording via ECRIS optioneel en afhankelijk van nationale wetgeving. Europese regelgeving ter voorkoming van seksueel misbruik verplicht het bevraagde land – in het geval iemand gaat werken met kinderen – om de gegevens te verstrekken. In deze gevallen betrekt Justis dan ook de via ECRIS ontvangen gegevens bij de beoordeling van de VOG-aanvraag.
Het afgelopen jaar begon de onderzoekscommissie De Vries in opdracht van de sportsector met haar onderzoek naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Dit rapport is op 12 december jl. verschenen en bevat concrete adviezen ter verbetering van de preventie en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uiterlijk eind maart 2018 zal de Minister voor Medische Zorg en Sport een beleidsreactie aan uw Kamer doen toekomen. Aan deze beleidsreactie zal ik mijn medewerking verlenen en zal ik, in het licht van het rapport, ingaan op uw vragen.


1 https://nos.nl/artikel/2205052-longread-hoe-een-voor-aanranding-veroordeelde-trainer-tochcoach-kon-blijven.html
2 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2205055-knvb-veroordelingen-seksueel-misbruik-moeten-inons-vizier-komen.html

Antwoord op

Een voor aanranding veroordeelde trainer die toch coach kon blijven (30 November 2017)
Reactietijd: 82 dagen

Indiener

Sander Dekker (VVD)


Gericht

Michiel van Nispen (SP)


Access ( 1966 )

Publicatiedatum
20 februari 2018
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl