Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Kops, Fritsma, De Graaf en Beertema over het bericht dat Nederlanders langer op de wachtlijst voor een sociale huurwoning moeten staan doordat statushouders en buitenlandse arbeidskrachten en studenten voorrang krijgenAntwoord op vragen van de leden Kops, Fritsma, De Graaf en Beertema over het bericht dat Nederlanders langer op de wachtlijst voor een sociale huurwoning moeten staan doordat statushouders en buitenlandse arbeidskrachten en studenten voorrang krijgen

Keywords:
Zaaknummer: 2018D02478

2017Z18976 Vragen van de leden Kops, Fritsma, De Graaf en Beertema (allen PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat Nederlanders langer op de wachtlijst voor een sociale huurwoning moeten staan doordat statushouders en buitenlandse arbeidskrachten en studenten voorrang krijgen. Ingezonden op 28 december 2017.

Vraag 1
Kent u het bericht “Overspannen situatie op de woningmarkt in Zuid-Holland”?11)

Antwoord op vraag 1
Ja.

Vraag 2
Wat vindt u ervan dat reguliere, Nederlandse woningzoekenden langer op de wachtlijst voor een sociale huurwoning moeten staan doordat statushouders en buitenlandse arbeidskrachten en studenten nog altijd voorrang krijgen? Deelt u de mening dat het beschamend is dat er zo met onze eigen mensen wordt omgegaan? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 2
Meer dan de wijze waarop de woningen worden verdeeld, is vooral het beschikbare woningaanbod van doorslaggevend belang voor hoe lang mensen op een wachtlijst voor een sociale huurwoning moeten staan. Zoals ook in bovengenoemd artikel staat vermeld, is het aanjagen van de woningbouwproductie in gespannen regio’s en het beter benutten van de bestaande voorraad, dan ook van groot belang om de kansen van alle woningzoekenden te vergroten. Overigens is de automatische urgentiestatus voor statushouders geschrapt uit de Huisvestingswet en is het juist de bedoeling dat statushouders snel uitstromen uit de asielopvang vanwege de hoge kosten van de asielopvang en een snelle(re) start met integratie.

Vraag 3 Hoeveel sociale huurwoningen worden momenteel bezet door a. statushouders; b. buitenlandse arbeidskrachten; c. buitenlandse studenten?

Antwoord op vraag 3
Ik heb geen inzicht in hoeveel sociale huurwoningen momenteel worden bewoond door statushouders. Buitenlandse arbeidskrachten en buitenlandse studenten maken doorgaans geen gebruik van reguliere sociale huurwoningen, maar van specifieke huisvesting zoals studentencomplexen en short stay facilities.

Vraag 4 Bent u bereid ervoor te zorgen dat sociale huurwoningen uitsluitend aan Nederlanders worden toegewezen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4
Nee. Iedereen in Nederland wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van nationaliteit.

Vraag 5 Wanneer verwacht u dat de 70.000 in Nederland verblijvende Syrische statushouders het land zullen verlaten en de daardoor vrijkomende sociale huurwoningen aan de Nederlanders zullen worden toegewezen?

Antwoord op vraag 5
Ik heb op dit punt geen specifieke verwachtingen.

Vraag 6 Wanneer stopt u de discriminatie van de Nederlanders? Wanneer gaat u zich eens als een Nederlandse minister gedragen en kiest u voor de Nederlanders?

Antwoord op vraag 6
In Nederland wordt geen onderscheid gemaakt op basis van nationaliteit. Onze Grondwet begint met het recht op gelijke behandeling van gelijke gevallen.

1 Omroep West, 27 december 2017: https://www.omroepwest.nl/nieuws/3565723/Overspannen-situatie-op-woningmarkt-in-ZuidHolland


Gerelateerd

Het bericht 'Huizen zijn er wel, statushouders niet'

Het bericht dat kinderrechters alarm slaan vanwege de groeiende wachtlijsten

Het bericht dat statushouders nog altijd met voorrang een woning krijgen

Het bericht ‘32 woonunits voor vluchtelingen in Veldhoven geplaatst’

Eigen woningen voor Nieuwegeinse statushouders

Het bericht ‘UT-arts wil stop op instroom buitenlandse studenten: ‘Ze lopen psychisch vast’’

Misbruik van de landelijke regeling huisvesting statushouders om uitgeprocedeerde asielzoekers te huisvesten

De vastgelopen woningmarkt

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl