Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Bergkamp en Diertens over het onderzoek “Economische’ daklozen vallen tussen wal en schip; Zelfredzaam zonder dak’Antwoord op vragen van de leden Bergkamp en Diertens over het onderzoek “Economische’ daklozen vallen tussen wal en schip; Zelfredzaam zonder dak’

Keywords:
Zaaknummer: 2018D01357

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Bergkamp (D66) en Diertens (D66) over het onderzoek “Economische’ daklozen vallen tussen wal en schip; Zelfredzaam zonder dak’. (2017Z18852)1 Bent u bekend met het onderzoek “‘Economische’ daklozen vallen tussen wal en schip; Zelfredzaam zonder dak”? 1)
Ja.

2 Kunt u aangeven wat de term ‘zelfredzame’ dakloze volgens hen inhoudt?
Navraag bij de onderzoeksjournalist leert dat in het onderzoek de zelfredzame dakloze wordt gedefinieerd als dakloze zonder psychiatrische problemen en/of drugsverslavingen.

3 Kunt u aangeven hoeveel zelfredzame daklozen er in Nederland rondlopen? Zo nee, waarom niet?
Nee, dit wordt niet in kaart gebracht. Het is aan gemeenten om aan alle ingezetenen van Nederland opvang te verlenen indien zij dat nodig hebben, ongeacht de specifieke problematiek.

4 Hoe verhoudt het onderzoek zich tot de passage uit het regeerakkoord waarin staat dat verschillende vormen van zorg en ondersteuning beter op elkaar aan moeten sluiten?

5 Hoe reageert u op de opvatting van de onderzoeker van het Instituut voor Publieke Waarden dat veel van de problematiek rondom de zelfredzame dakloze veroorzaakt wordt door starre uitvoering en interne regels?


Antwoord 4 en 5
Ik herken het beeld dat wet- en regelgeving vaak geen belemmering vormen voor het bieden van de juiste zorg en ondersteuning, maar dat een deel van de professionals in de uitvoering desondanks onvoldoende ruimte ervaart om een zaak integraal te bekijken en vervolgens te doen wat nodig is. Het is aan gemeenten om te zorgen dat goed naar de hulpvraag van mensen wordt gekeken en dat vervolgens de juiste hulp wordt geboden. Gemeenten hebben de benodigde instrumenten hiervoor in handen. Zoals ik in de voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang van 22 december jl. en de beleidsreactie op de tussenrapportage van het Schakelteam van 24 november jl. heb gemeld, wil ik het komende jaar met partijen aan de hand van concrete casuïstiek vaststellen waardoor (samenwerking tussen financiers en partijen in) de uitvoering wordt bemoeilijkt.

6 Welke concrete acties gaat u uitzetten om, gelet op de relevante passages uit het regeerakkoord, de problematiek rondom (zelfredzame) daklozen aan te pakken? Wanneer kan de Kamer geïnformeerd worden over de voortgang van deze acties?
In de voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang van 22 december jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over de stand van zaken op dit terrein. Op dit moment werk ik samen met betrokken partijen aan een ‘meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang’ waarin we de gezamenlijke opgave voor de komende periode verwoorden. Voor de zomer 2018 zal ik uw Kamer informeren over de invulling van de meerjarenagenda en de wijze waarop ik de beschikbare middelen uit het Regeerakkoord ga inzetten ter ondersteuning van de maatregelen.
1) https://www.groene.nl/artikel/zelfredzaam-zonder-dak


Indiener

Paul Blokhuis (CU)


Gericht

Vera Bergkamp (D66)

Antje Diertens (D66)


descriptionAccess ( 1416 )

Publicatiedatum
18 januari 2018Gerelateerd

Woonruimte voor (economisch) daklozen

De toename van het aantal daklozen

Het onderzoek “Economische’ daklozen vallen tussen wal en schip; Zelfredzaam zonder dak’

Het bericht ‘Boosheid in Heerlen om ‘over de schutting gooien’ Haagse daklozen naar krimpgebieden’

Het bericht dat daklozen van de gemeente Den Haag geld krijgen om de stad te verlaten

Vrijstellingen van de leerplicht op grond van artikel 5a

Berichten dat aangevoerde grond voor de aanleg van een aarden wal bij Emmen is besmet met de wratzieke

Het bericht ‘Groeiend verzet tegen Saudisch vrachtship Bahri Yanbu vol wapens’ en ‘Don't let Saudi arms ship dock in UK, say campaigners’.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl