Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Kuik over de normalisering van gebruik van lachgas voor recreatieve doeleindenAntwoord op vragen van het lid Kuik over de normalisering van gebruik van lachgas voor recreatieve doeleinden

Keywords:
Zaaknummer: 2018D01240

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Kuik (CDA) over de normalisering van gebruik van lachgas voor recreatieve doeleinden . (2017Z18648)


1 Heeft u kennisgenomen van het artikel naar aanleiding van het rapport van het Trimbos-instituut? 1)
Ja.
2 Hoe beoordeelt u dat lachgas een vrolijk onschuldig imago heeft onder jongeren en dat het zo makkelijk verkrijgbaar is?

3 Deelt u de mening dat het van belang is dat jongeren een reëel beeld hebben van lachgas en de risico’s bij gebruik, en dat de normalisering van het gebruik onder jongeren moet worden tegengegaan?

4 Zo ja, bent u van plan een voorlichtingscampagne (bijv. via scholen en sociale media) op te zetten om jongeren bewust te maken van de risico’s?

Antwoord 2, 3 en 4
Uit het onderzoek van het Trimbos-instituut en Bonger Instituut dat ik in december aan uw Kamer zond, blijkt dat het gebruik van lachgas zich concentreert onder jongeren en jongvolwassenen. Voor de meesten is het gebruik tijdelijk en incidenteel van aard en beperkt het zich tot één of enkele ballonnen met lachgas per gelegenheid. Maar er zijn ook personen en groepen die vaak en/of veel lachgas gebruiken. Ook onder de jonge gebruikers. Het risico op ernstige acute incidenten lijkt, op basis van gebruikerservaringen onder uitgaanders, gering aldus de genoemde insituten. Maar een deel van de gebruikers rapporteert wel degelijk negatieve effecten. Lachgas heeft bij veel jongeren een positief, onschuldig imago. Hoewel uit het onderzoek niet duidelijk wordt of het gebruik een opmaat is voor het gebruik van andere middelen, vind ik het belangrijk dat op een aantal punten actie wordt ondernomen. Ik heb het Trimbos-instituut gevraagd lachgas als specifiek thema mee te nemen in hun huidige preventie-aanbod aan scholen, ouders en uitgaanders. Dit zal deels via inzet van sociale media verlopen. Ook gaan zij aan de slag om lokale gezondheidsprofessionals en handhavers te informeren en hen handvatten te bieden voor preventie. Daarnaast ben ik in gesprek met verkopers van lachgaspatronen in de detail- en groothandel, om te zien of we tot vrijwillige beperkende maatregelen kunnen komen. Mijn hoop is dat dit de gemakkelijke beschikbaarheid reduceert.
5 Heeft u een algemeen beeld van hoe groot het deel is van de totale verkochte producten die gebruikt worden voor recreatief gebruik?
Nee dit is mij niet bekend.
6 Vindt u dat detail- en groothandels een eigen verantwoordelijkheid hebben die niet vrijblijvend mag zijn als het gaat om lachgas verkoop ten opzichte van jongeren? Bent u bereid om eventueel meer dwingende maatregelen te nemen als uw aangekondigde gesprek met detail- en groothandels om te komen tot afspraken over vrijwillige beperkende maatregelen, niet tot het gewenste effect leidt? Zo nee, waarom niet? 2)

7 Bent u bereid om de online verkoop van lachgas voor recreatief gebruik tegen te gaan of minder makkelijk te maken, ook gezien het feit dat van online alcoholverkoop bekend is dat er vrijwel niet op de leeftijdsgrens gehandhaafd wordt?

Antwoord 6 en 7
Op dit moment ben ik in gesprek met verkopers van lachgaspatronen in de detailen groothandel, om te zien of we tot vrijwillige beperkende maatregelen kunnen komen. Op basis van de eerste gesprekken die ik daarover heb gevoerd, heb ik er vertrouwen in dat daarmee de gemakkelijke beschikbaarheid, met name voor minderjarigen, kan worden beperkt. Indien dat niet het geval blijkt, zal ik mij beraden op verdergaande maatregelen.
8 Hoe moeten handhavingsinstanties omgaan met ondernemers in de horeca die lachgas verstrekken voor feestjes en dus oneigenlijk gebruik?
Kleinhandel vanuit een horecalokaliteit is op grond van de Drank- en Horecawet verboden. Handhavers van gemeenten kunnen daar op handhaven. De verkoop van lachgas kan hier ook onder vallen. Uiteindelijk is dat oordeel aan de rechter.
1) Algemeen Dagblad, “Wel degelijk kans op verslaving aan lachgas”, 18
december 2017 (https://www.ad.nl/wetenschap/wel-degelijk-kans-op-verslavingaan-lachgas~a36e6b3c/) 2) Kamerstuk 24077, nr.405

Antwoord op

De normalisering van gebruik van lachgas voor recreatieve doeleinden (21 December 2017)
Reactietijd: 27 dagen

Indiener

Hugo de Jonge (CDA)


Gericht

Anne Kuik (CDA)


Access ( 1410 )

Publicatiedatum
17 januari 2018Gerelateerd

2019Z11423Het tegengaan van het gebruik van lachgas

Gevaren van het gebruik van lachgas

De normalisering van gebruik van lachgas voor recreatieve doeleinden

De gevolgen van lachgas in het verkeer

De berichten ‘Uitstoot vervuilend lachgas Chemelot jaren niet gemeld’ en ‘Lachgas: het stille klimaatprobleem van Limburg’

De toename van het gebruik van lachgas in het verkeer

De uitstel van de invoering van het verbod op lachgas en designerdrugs en het bericht ‘Woede om uitstel drugswet: ‘Echt grote onzin’’

Het bericht dat artsen alarm slaan over lachgas

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl