Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Den Boer over het bericht “Raadsleden samenwerkende gemeenten ontevreden: clubs van wethouders bepalen alles”Antwoord op vragen van het lid Den Boer over het bericht “Raadsleden samenwerkende gemeenten ontevreden: clubs van wethouders bepalen alles”

Keywords:
Zaaknummer: 2018D01193

2017Z18348 Antwoorden op vragen van het lid Den Boer (D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht “Raadsleden samenwerkende gemeenten ontevreden: clubs van wethouders bepalen alles” (ingezonden 19 december 2017)1 Kent u het bericht “Raadsleden samenwerkende gemeenten ontevreden: clubs van wethouders bepalen alles”? 1)
Ja

2 Hoe duidt u de uitslag van de landelijke enquête van Raadslid.nu waaruit blijkt dat raadsleden meer invloed willen op besluitvorming in gemeentelijke samenwerkingsverbanden?

3 Hoe beoordeelt u het resultaat dat een derde van de ondervraagde raadsleden niet weet aan welke samenwerkingsverbanden hun gemeente deelneemt? Bent u van mening dat dit een zeer negatief signaal is voor de democratische controle van de gemeenteraad op deze verbanden?

4 Hoe beoordeelt u de uitspraak dat veel kleine gemeenten in plaats van te fuseren, gekozen hebben voor gemeentelijke samenwerking? Bent u het eens met de uitspraak van uw ambtsvoorganger dat kleine gemeenten voor een adequate uitvoering van de nieuwe zorgtaken zouden moeten fuseren?

5 Hoe kijkt u aan tegen de geschetste oplossingen door raadsleden, zoals meer handvatten om genomen besluiten ongeldig te verklaren of een regionale raad op te richten, zoals de “Drechtraad”? Bent u bereid dit verder te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

6 Bent u van mening dat de democratische controle op regionale samenwerkingsverbanden beter zou moeten? Hoe bent u van plan het voornemen uit het regeerakkoord uit te werken om de Wet Gemeenschappelijke Regelingen aan te passen om politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking te verbeteren?

7 Kunt u de brief over de verbetering van de democratische controle op samenwerkingsverbanden, die u tijdens de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken heeft toegezegd, in het eerste kwartaal van 2018 aan de Kamer doen toekomen?


Antwoord 2 tot en met 7:
De uitkomsten van de enquête zijn herkenbaar. Er bestaan veel zorgen over de invloed van raadsleden op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De enquête van Raadslid.nu bevestigt dit. Niet voor niets is in het Regeerakkoord opgenomen dat de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt aangepast om ‘de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking te verbeteren. Besluitvorming in een gemeenschappelijke regeling moet transparant zijn en betrokken gemeenteraden moeten hun controlerende rol beter kunnen uitvoeren en zo nodig kunnen ingrijpen.’ Dat betekent overigens niet dat wetswijziging het enige is dat nodig is. Het gaat ook om kennis en toerusting, zoals ook blijkt uit het advies Wisselwerking van de Raad voor het openbaar bestuur waarin vooral anders handelen als oplossing voor een democratisch tekort wordt gezien. Daarom heb ik tijdens de begrotingsbehandeling ook toegezegd in het voorjaar van 2018 te komen met een beleidsbrief over de kaders voor wijziging van de Wgr en in de zomer van 2018 met een actieplan versterking lokale democratie. Bij de brief over de Wgr zal ik ook ingaan op het onderzoek van Raadslid.nu, zoals ik reeds heb toegezegd in reactie op een verzoek van het lid Voortman (GroenLinks) bij de regeling van werkzaamheden van 14 december 20171 .
1 Kamerstukken II, 2017/18, 28 750, nr. 67


Indiener

Kajsa Ollongren (D66)


Gericht

Monica den Boer (D66)


Access ( 1400 )

Publicatiedatum
17 januari 2018
Gerelateerd

Het bericht “Raadsleden samenwerkende gemeenten ontevreden: clubs van wethouders bepalen alles”

Het bericht ‘Parlement, maak een einde aan deze uitzonderingstoestand’

Het bericht dat raadsleden zich buitenspel voelen gezet

Digitaal vergaderen voor raadsleden mogelijk maken als dat nodig is

De mogelijkheid voor raadsleden in Boxmeer om in coronatijd te kunnen stemmen

Het gebruik van NOW in de eredivisie

Het bericht ‘Ruime meerderheid van Q-koortspatiënten ontevreden over zorg’

Het bericht ‘Geadopteerden ontevreden over onderzoek’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl