Tweedemonitor / Kamervraag / De uitzending van Zembla ‘Verdachte ouders’De uitzending van Zembla ‘Verdachte ouders’

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z18253

2017Z18253 Vragen van de leden Bergkamp en Raemakers (D66) aan de Ministers voor Rechtsbescherming en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van de uitzending van Zembla «Verdachte ouders» (ingezonden 18 december 2017).Vraag 1
Bent u bekend met de uitzending «Verdachte ouders» van Zembla? Wat is uw reactie hierop?1

Vraag 2
Deet u de mening dat dat Munchausen by proxy/PCF een vreselijke vorm van kindermishandeling is, die moeilijk te bewijzen is maar wel voorkomt?

Vraag 3
Hoe beoordeelt u de stijging van de hoeveelheid meldingen van Munchausen by proxy bij Veilig Thuis? Is er wetenschappelijk onderzocht hoeveel gevallen van Munchausen by proxy/PCF er jaarlijks zijn in Nederland?

Vraag 4
Deelt u de mening dat de beschuldiging van Munchausen by proxy/PCF verstrekkende gevolgen kan hebben voor zowel ouders als kinderen? Bent u het ermee eens dat daarom grondig onderzoek nodig is om andere ziektebeelden uit te sluiten?

Vraag 5
Geeft Veilig Thuis voorlichting aan artsen over Munchausen by proxy/PCF?

Vraag 6
Worden artsen ondersteund bij vermoedens van Munchausen by proxy/PCF? Hoe kunnen artsen verdere ondersteuning krijgen bij vermoedens van Munchausen by proxy/PCF?

Vraag 7
Is het mogelijk dat bij een melding een verslag wordt gemaakt door een multidisciplinair team, bestaande uit bijvoorbeeld een huisarts en een arts kindergeneeskunde, en deze rechtstreeks verstuurd wordt aan de rechter?

Vraag 8
Welke acties gaat u ondernemen na het zien van de uitzending? Bent u bereid in overleg te treden met kinderartsen, forensische artsen, vertrouwensartsen van Veilig Thuis en deskundigen over Munchausen by proxy/PCF? Bent u bereid met de Raad voor de Kinderbescherming naar aanleiding van de uitzending te overleggen? Zo ja, kunt u de Kamer hierover informeren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9
Vindt u ook dat de uitzending van Zembla het belang van waarheidsvinding in de justitiële jeugdketen aantoont?

Vraag 10
Wat is de laatste stand van zaken omtrent het Actieplan Waarheidsvinding, waartoe de motie-Bergkamp opriep, en wanneer kan de Kamer dit actieplan verwachten?2
1 ZEMBLA: «Verdachte Ouders», woensdag 13 december 2017
2 Kamerstuk 34 550-XVI, nr. 91


Gerelateerd

Het afkopen van strafrechtelijke vervolging via schikkingen

De uitzending van Zembla ‘Verdachte ouders’

Giftige dampen aan boord van vliegtuigen

Het bericht dat een verslaggever van Zembla wordt aangehouden bij een lezing over een fout van het UMC Utrecht

Het bericht ‘Oekraïne laat belangrijke MH17 verdachte vrij’

De uitzending van Zembla “Zakendoen met justitie”

Illegale praktijken rondom recycling van kunstgras

Het verband tussen landbouwgif en de ziekte van Parkinson

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl