Tweedemonitor / Kamervraag / De balansen in TARGET2 en de daarmee verbonden risico’sDe balansen in TARGET2 en de daarmee verbonden risico’s

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z17995

2017Z17995 Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Hennis-Plasschaert (VVD) en Bruins (ChristenUnie) aan de minister van Financiën over de balansen in TARGET2 en de daarmee verbonden risico’s (ingezonden 14 december 2017)1
Kunt u aangeven hoe groot de TARGET2-balans is op dit moment van elk van de landen die deelneemt aan de Euro?

2
Herinnert u zich dat uw ambtsvoorganger in 2012 schreef: “Om de huidige risico’s die voortvloeien uit het Target-2 systeem te mitigeren is het dus noodzakelijk dat deze Europese maatregelen voortvarend blijven worden opgepakt”? 1)

3
Zijn de TARGET2-saldi nu veel beter in evenwicht dan toen? Zo nee, wat zijn de oorzaken hiervan en welke acties acht u dan nu gewenst?

4
Deelt u de mening van uw ambtsvoorganger dat het wenselijk is om de risico’s die voortvloeien uit het TARGET2-programma te mitigeren?

5
Klopt het dat de nationale Europese centrale banken hun eigen jaarrekening opmaken volgens de richtsnoeren van de ECB zelf en juist niet volgens de internationale accountantsstandaarden? 2)

6
Klopt het dat die richtsnoeren uitgaan van continuiteit en dat er dus geen TARGET2-risico’s in meegenomen worden, zoals het risico dat een land de eurozone verlaat?

7
Bent u bereid een analyse te laten maken die uitgaat van discontinuiteit na een periode van grote stress op de markten, die de TARGET2-balans verder doet oplopen?

8
Heeft de accountant van DNB op enig moment een analyse gemaakt van TARGET2 en heeft hij opmerkingen en/of bevindingen gemaakt? Zo ja, kunt u die delen met de Kamer en voorzien van een reactie?

9
Heeft enig toezichthouder ooit een opmerking gemaakt over het TARGET2-systeem? Zo ja, wanneer?

10
Heeft het kabinet of het ministerie van Financiën op enig moment een inschatting gemaakt van de risico’s van TARGET2? Zo ja, kunt u deze met de Kamer delen?

11
Bent u bekend met plannen om het TARGET2-systeem meer in balans te krijgen? Zo ja, welke plannen? Zo nee, bent u bereid dit onderwerp op de Europese agenda te zetten?

12
Deelt u de mening dat het wenselijk is dat negatieve TARGET2-balansen worden opgenomen in een indicator van staatsschuld in de Europese Unie?
1) Kamerstuk 21501-07, nr. 905
2) Richtsnoer ECB/2010/20


Gerelateerd

De balansen in TARGET2 en de daarmee verbonden risico’s

De balansen in Target2 en de daarmee verbonden risico’s

echtsgrondslag van het voorgestelde Europees Monetair Fonds en een Duits parlementair advies dat de voorgestelde rechtsgrondslag (artikel 352 van het EU-werkingsverdag) ontoereikend acht

De benoeming van een nieuw hoofd van de Griekse “Parliamentary Budget Office”

Het opkopen van staatsobligaties door de ECB

De dyslexie-industrie

Het bericht 'België houdt grens dicht voor directeur Confucius-instituut'

Het bericht ‘Belastingtelefoon slecht bereikbaar’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl