Tweedemonitor / Kamervraag / De strafrechtelijke aanpak van matchfixingDe strafrechtelijke aanpak van matchfixing

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z16749

2017Z16749 Vragen van de leden Kuiken (PvdA) en Van Nispen (SP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Medische Zorg over de strafrechtelijke aanpak van matchfixing (ingezonden 30 november 2017)


1
Kent u het bericht 'Pijnlijke conclusie rond matchfixing: autoriteiten hebben een 'bewijsprobleem' 1) en herinnert u zich de antwoorden op Kamervragen over dit onderwerp en de antwoorden daarop van de minister van Veligheid en Justitie, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport? 2)
2
Waarom is er nu wel aanleiding om matchfixing vanuit strafrechtelijk opzicht serieus te nemen? Wat maakt het dat de roep vanuit de sportbonden en politiek om matchfixing strafbaar te stellen nu wel gehoord wordt?
3
Is het strafrechtelijk onderzoek naar de genoemde voetballer de enige aanleiding hiervoor of zijn er meer aanwijzingen die er toe leiden dat matchfixing meer binnen het strafrecht getrokken zou moeten worden? Zo ja, wat is de aard van die aanwijzingen?
4
Deelt u de mening (geuit door het openbaar ministerie) dat medewerkers, spelers en bestuurders van sportclubs die worden benaderd door matchfixers, dat verplicht moeten melden? Zo ja, hoe gaat u dat bewerkstellingen? Zo nee, waarom niet?
5
Gaat u ervoor zorgen dat matchfixing nu wel expliciet strafbaar wordt gesteld? Zo ja, hoe en op welke termijn gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?
1) https://www.volkskrant.nl/sport/pijnlijke-conclusie-rond-matchfixing-autoriteiten-hebbeneen-bewijsprobleem~a4542083/
2) Aanhangsel van de Handelingen II, vergaderjaar '16-'17, nr. 779.


Gerelateerd

De NOS-berichten inzake matchfixing

Het bericht 'Fout in nieuwe gokwet zorgt voor ‘meer risico op matchfixing’, sportbonden boos'

De aanpak van matchfixing

Het fixen van matchfixing

De aanpak van matchfixing

Matchfixing en het Instituut Sportrechtspraak (ISR)

Het bericht dat een fout in de nieuwe gokwet zorgt voor meer risico op matchfixing

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl