Tweedemonitor / Kamervraag / De plannen voor de aanleg van een eiland voor een internationale energiehubDe plannen voor de aanleg van een eiland voor een internationale energiehub

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z16608

2017Z16608 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de plannen voor de aanleg van een eiland voor een internationale energiehub (ingezonden 29 november 2017)


1
Kent u het bericht 'Nieuw in de Noordzee: een ‘stroomeiland’ voor windenergie'? 1)
2
Deelt u de opvatting dat een dergelijk eiland een belangrijke schakel kan zijn en functie kan hebben voor de productie, distributie en opslag van duurzame energie? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
3
Deelt u de opvatting dat de Nederlandse overheid, waaronder uzelf, hierin een actieve rol moet gaan spelen, gelet op de grote publieke belangen, zoals de kostprijs en leveringszekerheid van duurzame energie, de economische betekenis, de werkgelegenheid en belangen als natuurbehoud en visserij? Zo ja, wilt u dan in overleg treden met de initiatiefnemers over de rol die de overheid kan spelen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
4
Deelt u de opvatting dat, gelet op de publieke belangen en op het gegeven dat het consortium overwegend uit Nederlandse overheidsbedrijven bestaat, het wenselijk is een locatie na te streven waar de positieve effecten voor de Nederlandse economie en ecologie maximaal zijn en bent u bereid hier actief uw invloed voor aan te wenden? Zo ja, hoe gaat u dat doen? Zo nee, waarom niet?
5
Deelt u de opvatting dat, gelet op de potentie en ambities van Noord-Nederland in de energietransitie, het wenselijk is de noordelijke provincies en de Eemshaven, Harlingen en Den Helder te betrekken in het ontwikkelen van het plan voor een energiehub op zee en dat potentiële andere geschikte locaties die voor deze havens gunstig zijn ook in het onderzoek moeten worden betrokken? Zo ja, hoe gaat u hier gevolg aan geven? Zo nee, waarom niet?
1) nrc.next, 28 November 2017


Gerelateerd

De plannen voor de aanleg van een eiland voor een internationale energiehub

De bouwprojecten op Bonaire die koraalvernietiging/ecocide kunnen veroorzaken

De berichten ‘Verzet tegen nieuwe vrachthaven Bonaire, aanleg zou ‘ecocide’ zijn’ en het bericht ‘conservebonaire.org opposes Hato port’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De aanleg van een elektriciteitskabel door een kwetsbaar stuk van het Werelderfgoed Waddenzee

Het bericht 'Indrukwekkend corona-protest met tientallen historische schepen bij eiland Pampus: 'Net Sail Amsterdam’'

De aanleg van glasvezel in buitengebieden

Het bericht “Aanleg van zonnedaken stokt door stijgende verzekeringspremies”.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl