Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘De muur van Mussert maakt deel uit van onze geschiedenis’Het bericht ‘De muur van Mussert maakt deel uit van onze geschiedenis’

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z16207

2017Z16207 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «De muur van Mussert maakt deel uit van onze geschiedenis» (ingezonden 24 november 2017).


Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «De muur van Mussert maakt deel uit van onze geschiedenis»?1
Vraag 2
Klopt het dat deze maand een sloopmelding is ingediend door de eigenaar van het terrein waarop de zogenaamde «muur van Mussert» staat? Wat is hierop uw reactie?
Vraag 3
Deelt u de mening dat ook herinneringen aan een donkere tijd in onze geschiedenis een belangrijk onderdeel van ons erfgoed kunnen zijn en voor toekomstige generaties bewaard zouden moeten blijven?
Vraag 4
Zijn er momenteel aanvragen in procedure om de muur aan te wijzen als (gemeentelijk) monument? Klopt het dat er gedurende een aanvraag niet tot sloop mag worden overgegaan?
Vraag 5
Is het bij u bekend dat een woordvoerder van de gemeente heeft laten weten dat de gemeente de bijzondere waarde van de muur weliswaar ziet, maar van mening is dat het een nationaal monument is?2 Welke beschermingsmogelijkheden resten er dan nog, mocht het niet als gemeentelijk monument worden aangewezen?
Vraag 6
Wanneer zal de verkenning naar militaire en herinneringsobjecten gereed zijn die door uw voorganger is toegezegd? Klopt het dat vooruitlopend op deze verkenning geen monumenten zullen worden aangewezen?
Vraag 7
Hoe wordt ervoor gezorgd dat de muur behouden blijft totdat de verkenning gereed is? Bent u bereid om hierover met de gemeente en de eigenaar in gesprek te gaan? Bestaat het risico dat de muur in de tussentijd verder in verval raakt met onherstelbare schade als gevolg? Zo ja, zijn er mogelijkheden om ervoor te zorgen dat verder verval wordt voorkomen totdat er een officiële beslissing over het behoud is gemaakt? Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Kwint (SP), ingezonden 23 november 2017 (vraagnummer 2017Z16153).
1 https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/23/de-muur-van-mussert-maakt-deel-uit-van-onzegeschiedenis-14177428-a1582260 (23-11-2017)
2 «We zien de bijzondere waarde ervan heel goed, maar het is een nationaal monument, dat verwijst naar een nationale beweging uit onze geschiedenis»


Gerelateerd

Het bericht dat de Muur van Mussert gesloopt dreigt te worden

Het bericht ‘De muur van Mussert maakt deel uit van onze geschiedenis’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Politiechef Fatima stelt dat ‘klokkenluiders’ intern tegen muur lopen’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Een luchtaanval op Mosul, Irak waarbij vier burgers werden gedood

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl