Tweedemonitor / Kamervraag / Een carve out voor gepensioneerdenEen carve out voor gepensioneerden

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z15535

2017Z15535 Vragen van de leden Lodders (VVD) en Gijs van Dijk (PvdA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een carve out voor gepensioneerden (ingezonden 16 november 2017).


Vraag 1
Bent u bekend met het feit dat enkele (grotere) ondernemingspensioenfondsen een «carve-out» voor hun gepensioneerden overwegen maar dat zij tegen belemmeringen in de Pensioenwet aanlopen?
Vraag 2
Bent u bekend met het artikel in het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken waarin wordt gereflecteerd op de aangehouden motie-Lodders over advies vragen aan De Nederlandsche Bank over de «carve-out» en waarin met een rekenvoorbeeld wordt bevestigd dat een «carve-out″voor alle groepen voordelig kan zijn?1 2
Vraag 3
Wat vindt u van deze reflectie, en deelt u de mening dat een «carve-out», een partiële collectieve waardeoverdracht, aantrekkelijk kan zijn voor verschillende groepen deelnemers en dat de eis dat sprake moet zijn van een evenwichtige belangenafweging voldoende waarborg biedt voor alle betrokken deelnemers? Zo nee, waarom niet?
Vraag 4
Gelet op de recente brief aan de Kamer over «carve-out», waarin wordt aangegeven dat de discussie over de wenselijkheid van het wegnemen van de wettelijke belemmeringen voor een «carve-out» van gepensioneerden en het nader invullen van het kader ter beoordeling van evenwichtige belangenbehartiging wordt gekoppeld aan de bredere hervorming van het pensioenstelsel, deelt u de mening dat de «carve-out» ook op korte termijn een aantrekkelijk alternatief voor de deelnemers kan zijn?3
Vraag 5
Deelt u de mening dat de wettelijke beperking die er op dit moment is, niet de mogelijkheid geeft aan pensioenfondsen om over te gaan tot een «carve-out» en dat deze belemmering op zich niets te maken heeft met de bredere hervorming van het pensioenstelsel?
Vraag 6
Bent u bereid om op basis van de brief van De Nederlandse Bank de wetgeving aan te passen zodat de belemmeringen worden opgeheven en over te gaan tot het invullen van een kader ter beoordeling van evenwichtige belangenbehartiging? Zo nee, waarom niet? Vindt u het verantwoord om de groepen deelnemers die hier op kortere termijn een voordeel kunnen behalen dit perspectief te ontnemen? Zo ja, op welke termijn wordt de Kamer over de uitwerking geïnformeerd?4
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2017/26, september 2017, nr. 4, «Evenwichtige belangenafweging bij carve out; oplossing voor knelpunt toeslagen» drs. W. Hoekert AAG en prof. mr. H.M. Kappelle 2 Kamerstuk 34 674, nr. 15 3 Kamerstuk 34 674, nr. 24 4 Brief De Nederlandsche Bank d.d. 22 september 2017, bijlage bij Kamerstuk 34 674, nr. 24


Gerelateerd

Een carve out voor gepensioneerden

Misstanden in het Europese wegtransport

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Ontploffingsgevaar emissiearme stalvloeren en ruimte voor alternatieve systemen

Het inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)

Het Revnext-model voor de stimulering van elektrische auto's, de merkwaardige aanbesteding, de uitkomsten van dit model en het feit dat TNO de staatssecretaris weerspreekt

Het programma ‘Certificeren op afstand’

De berichten ‘Honderden producten onterecht verkocht als biologisch’ en ‘5 vragen over fouten met biologische producten’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl