Tweedemonitor / Kamervraag / De berichten dat er dertig procent minder leven is in de Noordzee door sleepnettenDe berichten dat er dertig procent minder leven is in de Noordzee door sleepnetten

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z15514

2017Z14514 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de minister van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit over de berichten dat er dertig procent minder leven is in de Noordzee door sleepnetten (ingezonden 1 november 2017)1
Bent u bekend met de berichten ‘Veel minder leven in Noordzee door sleepnetten’ 1) en ’30 procent minder dieren in Noordzee’? 2)

2
Wat vindt u ervan dat er in de afgelopen 25 jaar een flinke achteruitgang is geweest in de populaties van honderdveertig soorten zeedieren, waaronder schelpdieren, kreeftachtigen en zee-egels in de Noordzee, grotendeels als gevolg van de boomkorvisserij en klimaatverandering? Deelt u de mening dat dit een uitermate zorgwekkende ontwikkeling is? Deelt u de mening dat de schade aan bodemfaunasoorten een buitenproportioneel groot aandeel inneemt binnen deze toch al dramatische uitslagen? 3)

3
Hoe lang verdedigt u nog dat het uitroeien van het bodemleven slechts een ongelukkig ‘bijeffect’ is van het mechanisch omploegen van de zeebodem teneinde meer en efficiënter vis te kunnen vangen? Zijn er vergelijkbare resultaten bekend met betrekking tot de flora in de Noordzee?

4
Hoe beoordeelt u de juistheid van de informatie waarop het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze publicatie heeft gebaseerd? Indien u het oordeel van het CBS onderschrijft, bent u het dan bereid om de boomkorvisserij in de Noordzee verder terug te dringen dan wel te verbieden? Hoe beoordeelt u het succes van de recente maatregelen die zijn genomen om boomkorvisserij terug te dringen? Had de biodiversiteit er nog slechter voorgestaan als hiertoe niet was besloten?

5
Wat vindt u van het verschil in ontwikkeling van het dierenleven tussen enerzijds de Noordzee en anderzijds de Oosterschelde en Westerschelde, met een toename van vijftig procent over vijfendertig diersoorten sinds 1992? Onderschrijft u de conclusie in de publicatie dat dit voornamelijk het gevolg is van verbeterde waterkwaliteit en het stoppen met de mechanische kokkelvisserij?

6
Bent u bereid om de resultaten van dit onderzoek op korte termijn te bespreken met de Kamer en bent u tevens bereid om dit spoedig te doen met de ondertekenaars van het akkoord dat de boomkorvisserij heeft teruggeschroefd, te weten Stichting de Noordzee, Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds (WNF), de Waddenvereniging, Productschap vis, Vissersbond en Visnet?

7
Bent u gezien het recent uitgebrachte alarmerende rapport over de ontwikkeling van de insectenstand 4) bereid de Kamer een volledig overzicht te verschaffen van de bij haar bekende recente Living Planet Index-resultaten van alle diersoorten die in de Nederlandse natuur voorkomen?
1) Telegraaf, 30 oktober 2017: ‘Veel minder leven in Noordzee door sleepnetten’
2) CBS: 30 oktober 2017: ’30 procent minder dieren in Noordzee’, https://www.cbs.nl/nlnl/nieuws/2017/44/30-procent-minder-dieren-in-noordzee
3) CBS: 30 oktober 2017: ‘Bodemfauna in de Noordzee buiten de kustzone, 1991-2015, http://www.clo.nl/indicatoren/nl1595-benthos-noordzee
4) Volkskrant 18 oktober 2017: ‘Reden tot zorg: dramatische afname insecten’


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl