Tweedemonitor / Kamervraag / Het UNEP Emissions Gap Report en het Fourth National Climate Assessment van het USGCRPHet UNEP Emissions Gap Report en het Fourth National Climate Assessment van het USGCRP

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z15328

2017Z15328 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het UNEP Emissions Gap Report en het Fourth National Climate Assessment van het USGCRP (ingezonden 14 november 2017)1
Bent u bekend met het ‘Emissions Gap Report 2017’ van het VN-Milieuprogramma (UNEP) en het ‘Fourth National Climate Assessment’ van het United States Global Change Research Program (USGCRP), waaruit blijkt dat met de huidige gang van zaken het behalen van de klimaatdoelen van Parijs extreem onwaarschijnlijk is? 1) 2)

2
In hoeverre deelt u de mening dat meer middelen moeten worden aangegrepen om een temperatuurstijging van 2° C af te wenden, iets wat volgens het UNEP extreem onwaarschijnlijk is als er op korte termijn geen extra maatregelen worden genomen?

3
Hoe beoordeelt u de constatering in het Emissions Gap Report 2017 dat alle nationale beloften slechts éénderde van de benodigde emissiereductie (zoals afgesproken in het Parijs Akkoord) dekken?

4
Deelt u de mening dat de overige tweederde benodigde emissiereductie onmogelijk door anderen kan worden ingevuld? Zo nee, waarom niet?

5
Op welke wijze gaat u gehoor geven aan de oproep van het UNEP om op nationaal niveau met ambitieuzere plannen te komen?

6
Geeft u gehoor aan de oproep van het UNEP om over te gaan tot versnelde korte termijn actie om de klimaatdoelen van Parijs binnen bereik te houden? Zo ja, betekent dit dat het Energieakkoord moet worden aangescherpt of worden opengebroken aangezien de afspraken hierin tot 2023 lopen en daarmee niet voorzien in versnelde actie op korte termijn? Zo nee, waarom niet?

7
Onderschrijft u de constatering van het UNEP dat kostenefficiënte en praktische emissiereducerende maatregelen reeds ruimschoots beschikbaar zijn?

8
Kunt u uiteenzetten wat de kosten zouden zijn voor het sluiten van alle kolencentrales op of voor 31 december 2018 en hoe zijn die kosten opgebouwd? Kunt u bij die berekening de indirecte en directe subsidies en fiscale voordelen betrekken die de kolencentrales op dit moment krijgen?

9
Kunt u een tabel opstellen met de verwachte emissiereductie aan het einde van de kabinetsperiode? Kunt u deze tabel opstellen naar het voorbeeld van de emissiereductietabel voor 2030 uit het Regeerakkoord? Zo nee, waarom niet?

10
Kunt u ook een tijdspad van 2018 tot 2030 met tussentijds afrekenbare emissiereductiedoelen opstellen? Zo nee, waarom niet?

11
Wanneer kan de Kamer het Nederlandse Integraal Nationaal Energie- en klimaatplan (INEK) verwachten?
1) http://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report
2) https://science2017.globalchange.gov/

Indiener

Lammert van Raan (PvdD)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)


Access ( 653 )

Publicatiedatum
14 November 2017Gerelateerd

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het UNEP Emissions Gap Report en het Fourth National Climate Assessment van het USGCRP

Het UNEP Emissions Gap Report en het Fourth National Climate Assessment van het USGCRP

Een alomvattend aanvalsplan om het risico op toekomstige overspringende zoönotische infectieziekten drastisch te verkleinen

Het toevoegen van klimaatlessen aan het onderwijscurriculum in Nieuw-Zeeland

Het IPCC ‘Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate’

Veel LHBT-leerlingen die het volgens de Amerikaanse Columbia University nog altijd zwaar hebben op Nederlandse middelbare scholen

Het bericht ‘Situation Report EEPA HORN No. 50’ van 9 januari en ‘Situation Report HORN No. 81’ van 11 februari.

Het bericht 'L’UE refuse d’abandonner sa souveraineté sur les émissions de CO2 de l’aviation'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl