Tweedemonitor / Kamervraag / Vragen van de leden El Yassini (VVD) en Raemakers (D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Gemeenten weigeren massaal onderzoek jeugd» (ingezonden 13 november 2017).Vragen van de leden El Yassini (VVD) en Raemakers (D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Gemeenten weigeren massaal onderzoek jeugd» (ingezonden 13 november 2017).

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z15199

Vragen van de leden El Yassini (VVD) en Raemakers (D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Gemeenten weigeren massaal onderzoek jeugd» (ingezonden 13 november 2017).Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Gemeenten weigeren massaal onderzoek jeugd»?1

Vraag 2
Deelt u de conclusie van de gemeente Ede dat de respons op het cliëntervaringsonderzoek dusdanig laag is dat hieraan geen conclusies kunnen worden verbonden?

Vraag 3
Hoe beoordeelt u de stelling dat het per brief aanschrijven van jongeren voor deelname aan het verplicht cliëntervaringsonderzoek in de jeugdhulp op gespannen voet kan staan met bescherming van de privacy? Herkent u dit beeld?

Vraag 4
Hoe garandeert u dat de privacy gewaarborgd blijft, zodat het cliëntenonderzoek in elke gemeente kan plaatsvinden? Zijn er alternatieven voor het per brief aanschrijven mogelijk of zijn er andere waarborgen mogelijk waardoor privacyrisico’s worden weggenomen? Zo ja, hoe gaat u daarover communiceren richting de gemeenten?

Vraag 5
Op welke wijze worden de resultaten van het onderzoek naar de bruikbaarheid van de Modelvragenlijst Jeugd en Ouders door u meegenomen? Wanneer worden de resultaten gedeeld met alle gemeenten, zodat zij hiermee aan de slag kunnen?

Vraag 6
Kunt u een stand van zaken geven van het onderzoek naar de wijze waarop cliëntervaring als outcomecriterium kan worden gebruikt als instrument, zodat lastendruk voor aanbieders, professionals en cliënten kan worden beperkt?

Vraag 7
Heeft het niet uitvoeren van het cliëntervaringsonderzoek effect op het kunnen inzetten van het outcomecriterium cliëntervaring (verminderen ervaren problematiek) en daarmee resultaatfinanciering?

Vraag 8
Bent u voornemens om de colleges van B&W van de gemeenten die het cliëntervaringsonderzoek niet hebben uitgevoerd alsnog te wijzen op hun wettelijke verplichting? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9
Bent u bereid deze vragen voor het wetgevingsoverleg «Jeugd en aanverwante zaken» op 4 december 2017 te beantwoorden?


Gerelateerd

Vragen van de leden El Yassini (VVD) en Raemakers (D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Gemeenten weigeren massaal onderzoek jeugd» (ingezonden 13 november 2017).

Het bericht 'Websites overtreden massaal cookiewallverbod'

Data van werkzoekenden die massaal ontbreken bij een databank van het UWV

Het bericht dat de bezwaarschriften box 3 inkomstenbelasting 2018 wordt aangewezen als massaal bezwaar

Het bericht dat gemeenten massaal korten op het sociaal domein

Leerlingen op basisscholen in achterstandswijken die massaal kampen met problemen bij taal en leren, concentratieproblemen en ouders die hun kinderen vaak niet kunnen helpen

Het bericht ‘Drones van klimaatactivisten weigeren op te stijgen bij Heathrow’

Het bericht dat jeugdrechtadvocaten massaal overwegen piketdienst terug te schroeven

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl