Tweedemonitor / Kamervraag / Vragen van de leden El Yassini (VVD) en Raemakers (D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Gemeenten weigeren massaal onderzoek jeugd» (ingezonden 13 november 2017).Vragen van de leden El Yassini (VVD) en Raemakers (D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Gemeenten weigeren massaal onderzoek jeugd» (ingezonden 13 november 2017).

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z15199

Vragen van de leden El Yassini (VVD) en Raemakers (D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Gemeenten weigeren massaal onderzoek jeugd» (ingezonden 13 november 2017).Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Gemeenten weigeren massaal onderzoek jeugd»?1

Vraag 2
Deelt u de conclusie van de gemeente Ede dat de respons op het cliëntervaringsonderzoek dusdanig laag is dat hieraan geen conclusies kunnen worden verbonden?

Vraag 3
Hoe beoordeelt u de stelling dat het per brief aanschrijven van jongeren voor deelname aan het verplicht cliëntervaringsonderzoek in de jeugdhulp op gespannen voet kan staan met bescherming van de privacy? Herkent u dit beeld?

Vraag 4
Hoe garandeert u dat de privacy gewaarborgd blijft, zodat het cliëntenonderzoek in elke gemeente kan plaatsvinden? Zijn er alternatieven voor het per brief aanschrijven mogelijk of zijn er andere waarborgen mogelijk waardoor privacyrisico’s worden weggenomen? Zo ja, hoe gaat u daarover communiceren richting de gemeenten?

Vraag 5
Op welke wijze worden de resultaten van het onderzoek naar de bruikbaarheid van de Modelvragenlijst Jeugd en Ouders door u meegenomen? Wanneer worden de resultaten gedeeld met alle gemeenten, zodat zij hiermee aan de slag kunnen?

Vraag 6
Kunt u een stand van zaken geven van het onderzoek naar de wijze waarop cliëntervaring als outcomecriterium kan worden gebruikt als instrument, zodat lastendruk voor aanbieders, professionals en cliënten kan worden beperkt?

Vraag 7
Heeft het niet uitvoeren van het cliëntervaringsonderzoek effect op het kunnen inzetten van het outcomecriterium cliëntervaring (verminderen ervaren problematiek) en daarmee resultaatfinanciering?

Vraag 8
Bent u voornemens om de colleges van B&W van de gemeenten die het cliëntervaringsonderzoek niet hebben uitgevoerd alsnog te wijzen op hun wettelijke verplichting? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9
Bent u bereid deze vragen voor het wetgevingsoverleg «Jeugd en aanverwante zaken» op 4 december 2017 te beantwoorden?


Gerelateerd

Vragen van de leden El Yassini (VVD) en Raemakers (D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Gemeenten weigeren massaal onderzoek jeugd» (ingezonden 13 november 2017).

Het soms weigeren van het dragen van mondkapjes door passagiers van vliegtuigen en vooral de gevolgen daarvan.

Het bericht ‘Start-ups vroegen massaal om steun, de overheid zei ook massaal “nee”’

Het bericht ‘Pimpelmezen gaan massaal dood, net nu ze ons van de jeukrups moeten verlossen’

Het bericht 'Websites overtreden massaal cookiewallverbod'

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'Ouders kwaad over weigeren snotterende kinderen bij kinderdagverblijf'

Het bericht dat gemeenten massaal korten op het sociaal domein

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl