Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht "Waar blijven die extra uni-docenten?”Het bericht "Waar blijven die extra uni-docenten?”

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z14680

2017Z14680 Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht “Waar blijven die extra uni-docenten” (ingezonden 3 november 2017)1
Bent u bekend met het bericht “Waar blijven die extra uni-docenten”? 1)

2
Klopt het dat de universiteiten weliswaar bijna 900 docenten hebben aangenomen van de beloofde 1400, maar dat dit nog steeds onvoldoende is om de groei aan studenten op de universiteiten bij te benen?

3
Kunt u bevestigen dat er in de praktijk bij de universiteiten juist iets minder docenten werken dan in 2012, ondanks de 900 extra docenten en dat daardoor het aantal studenten per docent is toegenomen van 25,4 in 2012 naar 25,7 nu?

4
Waarom blijft het aannemen van universitaire docenten achter bij het aannemen van hogeschooldocenten?

5
Hoe verhoudt zich dit tot de belofte van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2014 dat met de extra opbrengsten - vanwege het afschaffen van de basisbeurs - er in totaal 4.000 nieuwe docenten bij zouden komen bij hogescholen en universiteiten?

6
Welke mogelijkheden ziet u om het aantrekken van meer docenten te kunnen stimuleren? Bent u bereid hierover het gesprek aan te gaan met de universiteiten?

7
Wat hebben de universiteiten gedaan met de extra middelen - vanwege het afschaffen van de basisbeurs - die zijn aangewend voor het aannemen van nieuwe docenten?

1) https://www.utoday.nl/news/64632/waar-blijven-die-extra-docenten-aan-universiteitenIndiener

Harry van der Molen (CDA)


Gericht

Ingrid van Engelshoven (D66)


Access ( 499 )

Publicatiedatum
3 November 2017
GerelateerdTweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over het bericht “Waar blijven die extra uni-docenten”Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over het bericht “Waar blijven die extra uni-docenten”

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z14680

Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Van der Molen (CDA) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake waar blijven die extra uni-docenten (ingezonden d.d. 15 november 2017).1 Bent u bekend met het bericht “Waar blijven die extra uni-docenten”?1
Ja.

2 Klopt het dat de universiteiten weliswaar bijna 900 docenten hebben aangenomen van de beloofde 1400, maar dat dit nog steeds onvoldoende is om de groei aan studenten op de universiteiten bij te benen?
De bron van het genoemde aantal is de Wetenschappelijke Onderwijs Personeelsinformatie (WOPI) van de VSNU. Uit de WOPI-gegevens maak ik ook op dat bijna 900 docenten zijn aangenomen. Bij de aanbieding van de rapportage ‘De financiële staat van het onderwijs 2016’ kom ik terug op de groei van het wetenschappelijk personeel. Wat betreft de beloofde 1400 docenten wil ik op het volgende wijzen. In ‘De waarde(n) van weten: Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015- 2025’ heeft mijn voorganger gezegd dat instellingen de studievoorschotmiddelen kunnen aanwenden om extra docenten aan te nemen. Daarbij is aangegeven dat als universiteiten ervoor kiezen (structureel) 60% van deze middelen in te zetten voor extra docenten, ze in de periode 2015 tot en met 2025 circa 1400 docenten meer kunnen aannemen dan in 2012.2 De instellingen hebben echter ruimte voor een eigen aanpak, passend bij hun context. Zij kunnen in dialoog met docenten en studenten (opleidingscommissies en medezeggenschap) eigen afwegingen maken. Er is breed draagvlak voor kleinschalig en intensief onderwijs. Dit blijkt uit de Gemeenschappelijke Agenda3 van LSVb, ISO, VH en de VSNU uit december 2016, waarin ‘intensiever onderwijs’ en meer en betere begeleiding van studenten’ als belangrijkste prioriteiten werden genoemd, in het licht van de besteding van de middelen die vrijkomen uit het studievoorschot. Hoewel de instellingen dus ruimte hebben voor een eigen aanpak, ga ik ervan uit dat het aanstellen van extra docenten prioriteit heeft in de besteding van de studievoorschotmiddelen. Daarnaast faciliteert de overheid de groei van het aantal docenten door het onderwijsdeel van de rijksbijdrage mee te laten groeien met het aantal studenten. Het is echter aan de instellingen om te bepalen hoe ze omgaan met de groei van het aantal studenten.

3 Kunt u bevestigen dat er in de praktijk bij de universiteiten juist iets minder docenten werken dan in 2012, ondanks de 900 extra docenten en dat daardoor het aantal studenten per docent is toegenomen van 25,4 in 2012 naar 25,7 nu?
Nee, ik kan niet bevestigen dat er in de praktijk juist iets minder docenten werken dan in 2012. Zie immers mijn antwoord op vraag 2. De genoemde studentstafratio’s kloppen wel. Van belang hierbij is dat vanaf 2018 de studievoorschotmiddelen beschikbaar komen. In het regeerakkoord is afgesproken dat over de besteding van de middelen van het studievoorschot kwaliteitsafspraken worden gemaakt met universiteiten en hogescholen. Instellingen krijgen de ruimte om daartoe samen met partners doelstellingen en indicatoren op te stellen, passend binnen de doelen van de strategische agenda. De komende periode zal ik in gesprek met universiteiten en hogescholen verkennen hoe we deze kwaliteitsafspraken precies vorm zullen geven.

4 Waarom blijft het aannemen van universitaire docenten achter bij het aannemen van hogeschooldocenten?
Universiteiten en hogescholen hebben aangegeven intensiever onderwijs en meer en betere begeleiding van studenten belangrijke prioriteiten te vinden. Zoals ik in mijn antwoord op vraag 2 heb aangegeven, maken instellingen daarbij hun eigen afwegingen, die passen bij hun eigen context. Ik heb dan ook geen oordeel over de hoeveelheid aangenomen universitaire docenten in verhouding tot de hoeveelheid aangenomen hogeschooldocenten. In 2018 komen de studievoorschotmiddelen beschikbaar. Ik ga ervan uit dat het aanstellen van extra docenten prioriteit heeft in de besteding van de studievoorschotmiddelen en dat dat in de nog te maken kwaliteitsafspraken terugkomt.

5 Hoe verhoudt zich dit tot de belofte van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2014 dat met de extra opbrengsten - vanwege het afschaffen van de basisbeurs - er in totaal 4.000 nieuwe docenten bij zouden komen bij hogescholen en universiteiten?
Zie mijn antwoord op vraag 2.

6 Welke mogelijkheden ziet u om het aantrekken van meer docenten te kunnen stimuleren? Bent u bereid hierover het gesprek aan te gaan met de universiteiten?
Zie mijn antwoord op vraag 3.

7 Wat hebben de universiteiten gedaan met de extra middelen - vanwege het afschaffen van de basisbeurs - die zijn aangewend voor het aannemen van nieuwe docenten?
De universiteiten hebben nog geen studievoorschotmiddelen ontvangen. Dat gebeurt pas vanaf 2018. De universiteiten hebben wel voorinvesteringen gedaan vanwege de invoering van het studievoorschot. Ze investeren in onderwijskwaliteit, moderne infrastructuur en onderwijsgebonden onderzoek. Op de website van de VSNU illustreren ze dat.
1 https://www.utoday.nl/news/64632/waar-blijven-die-extra-docenten-aanuniversiteiten
2 Het gaat hier om de bestedingsrichtingen ‘kleinschalig en intensief onderwijs’ (50 %) en ‘talentprogramma’s’ (10%).
3 http://www.vsnu.nl/files/documenten/Nieuwsberichten/Gemeenschappelijk e%20agenda%20LSVb%20ISO%20VH%20%20VSNU.pdf

Antwoord op

Het bericht "Waar blijven die extra uni-docenten?” (3 November 2017)
Reactietijd: 25 dagen


Indiener

Ingrid van Engelshoven (D66)


Gericht

Harry van der Molen (CDA)


Access ( 862 )

Publicatiedatum
28 November 2017
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl