Tweedemonitor / Kamervraag / Erfpacht in AmsterdamErfpacht in Amsterdam

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z13915

Vragen van de leden Ronnes en Van den Berg (beiden CDA) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over erfpacht in Amsterdam (ingezonden 19 oktober 2017).


Vraag 1
Kent u het bericht «Overstapper kan onzekere erfpacht nu vastnagelen»?1

Vraag 2
Bent u van mening dat erfpachters die onroerend goed in erfpacht hebben, van overheden voldoende consumentenbescherming genieten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze worden de onroerend goed bezitters in bijvoorbeeld Amsterdam of op de Waddeneilanden die een pand in erfpacht hebben, beschermd?

Vraag 3
Kent u de overstapmogelijkheden in Amsterdam waarmee erfpachters zich kunnen aanmelden voor een overstap naar de «eeuwigdurende erfpacht»? Zo ja, vindt u dat de bescherming van deze consumenten gelijkwaardig is aan de bescherming van klanten van financiële organisaties?

Vraag 4
Deelt u de overtuiging dat alle financiële producten voor de klant begrijpelijk moeten zijn, zodat de klant een goede afweging kan maken bij het aangaan van een overeenkomst met grote financiële gevolgen? Zo ja, is dat bij de genoemde erfpachtsituaties het geval?

Vraag 5
Kent u de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen waar bij wet geregeld wordt dat de bescherming van erfpachters verbeterd wordt?2. Zo ja, zou u kunnen aangeven of deze ontwikkeling ook voor Nederland gewenst zou kunnen zijn, nu uitspraken vooral ingegeven zijn vanwege gerechtelijke uitspraken die door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zijn gedaan?3

Vraag 6
Klopt het dat bij u om vernietiging is gevraagd van een drietal raadsbesluiten van Amsterdam inzake erfpacht? Kunt u aangeven op welke termijn daarover een besluit verwacht kan worden?


Gerelateerd

Erfpacht in Amsterdam

Erfpacht

Erfpacht in Amsterdam

Erfpacht

Het bericht dat Amsterdam streeft naar nul nieuwe hiv-infecties in 2026

Het bericht ‘Intercity tussen Amersfoort en Amsterdam wordt geschrapt: voortaan met de sprinter’.

Kroondomein het Loo

Het bericht Ombudsman slaat alarm: 'Het centrum van Amsterdam is 's nachts een wetteloze jungle’ en daarbij het conceptrapport van de Ombudsman van Amsterdam

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl