Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het bericht dat er door visserij nauwelijks meer volgroeide vissen zijn in de oceanenAntwoord op vragen van het lid Wassenberg over het bericht dat er door visserij nauwelijks meer volgroeide vissen zijn in de oceanen

Keywords:
Zaaknummer: 2017D31028

t Beantwoording vragen over het bericht dat er door visserij nauwelijks meer volgroeide vissen zijn in de oceanen1 Kent u het wetenschappelijke artikel 'Old-growth fishes become scarce under fishing', waaruit blijkt dat volgroeide en oudere vissen zeldzaam zijn geworden in oceanen? 12


Antwoord
Ja.

2 Onderschrijft u de stelling van de onderzoekers dat volgroeide/oudere (‘oldgrowth’) vissen van groot belang zijn voor vispopulaties, omdat ze meer bijdragen aan de voortplanting (en daarmee aan de stabiliteit van de populaties) dan jongere exemplaren?


Antwoord
De resultaten van het (beperkte) onderzoek naar het effect van het aandeel oudere vissen op de voortplanting van vissoorten zijn niet altijd eenduidig. Zo wijzen studies uit dat slechts in een kleine minderheid van de onderzochte bestanden een significant effect van oudere leeftijd op voortplanting is waargenomen. Daar staat tegenover dat in een aantal gevallen juist een tegengestelde correlatie is vastgesteld. Hier leveren oudere exemplaren juist een kleinere bijdrage aan de reproductie. Doordat slechts in een klein aantal gevallen leeftijdsafhankelijke kenmerken in de voortplanting zijn aangetoond is er geen reden aan te nemen dat dit voor alle soorten geldt.

3 Onderschrijft u de conclusie dat de commerciële visserij de reden is dat er nog slechts weinig volgroeide/oudere vissen leven in vispopulaties? Zo nee, waarom niet?


Antwoord
De exploitatie van een visbestand verandert de leeftijdsstructuur van de populatie. Door de commerciële visserij is het aandeel oudere vissen ten opzichte van jonge vissen kleiner. Met name in tijden van overbevissing kon worden vastgesteld dat het aandeel oudere vissen in vispopulaties ten opzichte van de totale omvang relatief sterk terugliep. Inmiddels gaat het beter met de visbestanden in de Noordzee en staan veel soorten er weer goed voor. Het aandeel oudere individuen ten opzichte van jongere exemplaren voor deze bestanden neemt toe.

4 In hoeverre verkeert de leeftijdsopbouw van vispopulaties waarop commercieel gevist wordt in de Europese wateren nog in een gezond evenwicht?


Antwoord
Er is onvoldoende bekend over de leeftijdsopbouw van vispopulaties als indicator voor een gezonde status van de vispopulaties om eenduidige conclusies te kunnen trekken. Het is zodoende niet duidelijk wanneer een leeftijdsopbouw als gezond kan worden beschouwd. In het Gemeenschappelijk Visserijbeleid is leeftijdsopbouw dan ook niet als indicator voor de gezondheid van een visbestand opgenomen.

5 Deelt u de mening van de onderzoekers dat de huidige regels die vissoorten tegen overbevissing moeten beschermen onvoldoende zijn, bijvoorbeeld doordat er geen rem bestaat op het vangen van volgroeide vissen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u aangeven welke gerichte bescherming voor volgroeide/oudere vissen in het Gemeenschappelijk Visserijbeleid van de Europese Unie is opgenomen?


6 Bent u bereid zich in Europa in te zetten voor een betere bescherming van volgroeide/oudere vissen? Zo nee, waarom niet?


Antwoord 5 en 6
Het is van groot belang dat het paaibestand (het deel van het bestand wat zich kan voortplanten) van voldoende omvang is om de instandhouding van het bestand te kunnen garanderen. In Europees verband zijn zogenaamde minimuminstandhoudingsreferentiematen afgesproken om het mijden van te jonge vis te stimuleren.


Gerelateerd

Het IPCC ‘Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate’

Het bericht dat garnalenvissers veel meer mogen vissen in beschermde natuurgebieden

De antwoorden op de schriftelijke vragen over het bericht 'Vis kan eindelijk door Haringvlietdam, maar daarachter wachten netten en fuiken'

Het nieuws dat een lek in de persleiding van FrieslandCampina tienduizenden vissen het leven heeft gekost

Het bericht ‘Onderzoekers: plasticsoep in Stille Oceaan komt vooral van visserij en scheepvaart’

Het bericht dat garnalenvissers meer mogen vissen in Natura-2000-gebieden

Het bericht dat er door visserij nauwelijks meer volgroeide vissen zijn in de oceanen

Het bericht ‘Hoe aquaria wereldwijd het koraalrif bedreigen; Vissen op Nemo’s’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl