De enorme stijging van elektriciteitstarieven op Bonaire

Publicatiedatum:
20 februari 2018
2018Z02937

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Download kamerstuk
Officiele link

Agnes Mulder CDA
Indiener

Eric Wiebes VVD
Gericht


2018Z02937
Vragen van de leden Van den Berg en Agnes Mulder (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat over de enorme stijging van elektriciteitstarieven op Bonaire (ingezonden 20 februari 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht over de stijging van de elektriciteitstarieven op Bonaire?1

Vraag 2
Klopt het dat de elektriciteitsprijzen worden verhoogd met 24%?

Vraag 3
Om welke redenen en op basis van welke regels zijn de elektriciteitstarieven door Water – en Energiebedrijf Bonaire (WEB) verhoogd vanaf 1 januari 2018?

Vraag 4
Betreft dit kostendekkende tarieven als berekend door Autoriteit Consument en Markt (ACM) die op 1 april 2018 ingaan?2

Vraag 5
Klopt wat de consumentenbond van Bonaire, Unkobon, stelt dat er geen flankerend beleid is om sociaal zwakkeren te beschermen?3

Vraag 6
Bent u bereid om zich in te zetten voor een betaalbare energievoorziening als per motie verzocht door de Kamer (Kamerstuk 34 089, nr. 13)?

Vraag 7
Gaat u de ruimte die artikel 5.1 van de wet Elektriciteit en Drinkwater BES geeft spoedig benutten om een deel van de transportkosten voor water en elektriciteit te subsidiëren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, biedt deze subsidië- ring op korte termijn soelaas voor de in vraag één genoemde tariefstijging en voor de door de ACM bepaalde tarieven die op 1 april ingaan?

Vraag 8 v Is er op Bonaire een gebruiksafhankelijk tarief voor elektriciteit- en drinkwatertarieven als genoemd op pagina 11 van de memorie van toelichting van de wet Elektriciteit en Drinkwater BES (Kamerstuk 34 089, nr.3) om deze tarieven betaalbaar te houden voor de minst draagkrachtige afnemers? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?


1 https://www.webbonaire.com/tariefwijziging-elektriciteit-1-1-2018/
2 https://www.rijksdienstcn.com/actueel/nieuws/2017/december/22/tarieven-elektriciteit-endrinkwater-op-bonaire-worden-berekend-met-nieuw-stelsel
3 http://www.consumentenbonaire.com/unkobon-blij-steun-eilandsraad-persbericht-21-1-2018/

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen