Het bericht ‘voorbereiding kernramp kan beter’

Publicatiedatum:
2 februari 2018
2018Z01778

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Download kamerstuk
Officiele link


2018Z01778 Vragen van de leden Ploumen en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken over het bericht «voorbereiding kernramp kan beter» (ingezonden 2 februari 2018).

Vraag 1
Kent u het bericht «Voorbereiding kernramp kan beter»?1

Vraag 2
Wat vindt u van de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat Nederland, België en Duitsland onvoldoende voorbereid zijn op een kernramp?

Vraag 3
Welke maatregelen gaat u nemen om beter om te gaan met eventuele grensoverschrijdende incidenten met kerncentrales?

Vraag 4
Op welke wijze gaat u de voorlichting bij incidenten verbeteren?

Vraag 5
Heeft u naar aanleiding van het rapport van de OVV al contact opgenomen met uw Belgische en Duitse collega? Zo ja, wat was hun reactie? Zo nee, wanneer gaat u dat doen?

Vraag 6
Op welke wijze wilt u beter gaan samenwerken met België en Duitsland om beter voorbereid te zijn op grensoverschrijdende incidenten?

Vraag 7
Hoe verklaart u het dat het OVV constateert dat Nederlandse autoriteiten zich onvoldoende bewust zijn van onrust over incidenten met kerncentrales? Wat gaat u doen om dit te verbeteren?

1 NOS, 31 januari 2018

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen