Antwoord op vragen van de leden Gijs van Dijk en Nijboer over het bericht dat een huiseigenaar alleen wil verhuren aan ‘mensen van Nederlandse afkomst'

Publicatiedatum:
23 Januari 2018
2018D01914

Het betreft hier een Reactie op kamervraag,
behorend tot de commissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Download kamerstuk

Henk Nijboer
Gericht


2017Z17998 Vragen van de leden Van Dijk en Nijboer (beiden PvdA) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over dat een huiseigenaar alleen wil verhuren aan ‘mensen van Nederlandse afkomst' (ingezonden 14 december 2017)Vraag 1 Kent u het artikel “Huiseigenaar wil alleen verhuren aan 'mensen van Nederlandse afkomst'"? 1) https://nos.nl/artikel/2207324-huiseigenaar-wil-alleen-verhuren-aanmensen-van-nederlandse-afkomst.html
Ja.

Vraag 2 Deelt u de mening dat dit regelrechte discriminatie is?


Vraag 3 Wat moeten mensen doen die met dit soort discriminatie te maken krijgen?


Antwoorden 2 en 3
De rechtsstaat garandeert dat iedereen in Nederland ongeacht afkomst volledig mee kan tellen en volwaardig onderdeel kan zijn van de samenleving. Het is onrechtvaardig en verboden om mensen af te rekenen op bijvoorbeeld huidskleur, geloof, geslacht, seksuele gerichtheid, handicap, leeftijd of afkomst op grond van artikel 1 van de Grondwet. Het kabinet acht iedere vorm van discriminatie onaanvaardbaar en onacceptabel. Uit de Algemene wet gelijke behandeling vloeit voort in welke gevallen direct of indirect onderscheid bij het aanbieden van goederen en diensten, zoals het verhuren van een woning, gerechtvaardigd is en wanneer het verboden is. Een verhuurder kan eisen stellen ter eigen bescherming (zoals bewoningsgedrag) en ter bescherming van de omwonende huurders waarvoor de verhuurder de plicht heeft ‘het rustig woongenot’ te leveren. Dit mag echter niet leiden tot directe of indirecte discriminatie, zonder dat daartoe een gerechtvaardigd belang bestaat. Bij individuele geschillen kan een zaak (kosteloos) worden voorgelegd aan het College voor de Rechten van de Mens. Ook kan de gemeentelijke antidiscriminatievoorziening kosteloos bijstand verlenen. Ik stel het op prijs dat de makelaar excuses heeft aangeboden aan het betreffende echtpaar.

Vraag 4 Welke maatregelen gaat u treffen dat dit niet meer gebeurt?


Vraag 5 Deelt u de mening dat makelaars die dit soort verzoeken ontvangen deze dienen te weigeren? Bent u bereid met de sector hierover in gesprek te gaan om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt?


Antwoorden 4 en 5
Branchevereniging VBO-Makelaar heeft in een reactie tegenover NOS1 laten weten aandacht te hebben voor deze problematiek en makelaars die direct of indirect discrimineren aan te spreken. Na contact met de brancheverenigingen VBO-Makelaar en NVM is bevestigd dat zij een gedragscode respectievelijk een erecode aan hun leden hebben voorgeschreven, die ziet op het integer handelen. Een makelaar die discrimineert en daarmee deze gedragscode respectievelijk erecode niet naleeft kan tevens worden onderworpen aan de tuchtrechtspraken binnen de branche. In de eerstvolgende overleggen met de brancheverenigingen voor makelaars en de koepelorganisaties van particuliere verhuurders zal ik in gesprek gaan over of er in de praktijk voldoende aandacht is om discriminatie te voorkomen.

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen