Het bericht dat tonnen aan onderwijsgeld verloren gaan

Publicatiedatum:
13 December 2017
2017Z17865

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Download kamerstuk
Officiele link

Peter Kwint SP
Indiener

Arie Slob CU
Gericht


2017Z17865 Vragen van het lid Kwint (SP) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht dat tonnen aan onderwijsgeld verloren gaan. (ingezonden 13 december 2017)1
Acht u het wenselijk dat scholen in zee gaan met dure uitzendbureaus en bemiddelingsbureaus om leraren te werven, waardoor tonnen aan onderwijsgeld terecht komen bij dit soort commerciële bedrijven? Kunt u uw antwoord toelichten? 1)

2
Hoeveel schoolbesturen maken gebruik van commerciële bedrijven om leraren te werven?

3
Weet waarom schoolbesturen gebruik maken van uitzendbureaus en bemiddelingsbureaus? Zo ja, wat zijn de redenen? Zo nee, bent u bereid dit te onderzoeken en de resultaten daarvan met de Kamer te delen?

4
Hoeveel onderwijsgeld, dat opgebracht wordt door ons allemaal, lekt er jaarlijks weg naar dit soort commerciële bedrijven? Bent u het ermee eens dat dit geld beter besteed kan worden aan het primaire proces in het onderwijs, namelijk lesgeven? Zo ja, bent u bereid scholen hierop aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

5
Bent u het eens met de uitspraak van Joke Middelbeek van de Amsterdamse basisschoolbesturen dat leraren via uitzendbureaus een concurrent zijn geworden voor leraren die zelf door scholen worden geworven gezien het hogere salaris dat zij krijgen en verleid worden met laptops en zelfs leaseauto’s? Acht u dit een wenselijke ontwikkeling? Kunt u uw antwoorden toelichten?

6
Hoeveel leraren die werkzaam zijn in het basisonderwijs via een uitzendbetrekking krijgen een salaris conform de Cao voortgezet onderwijs? Vindt u niet dat alle leraren in het basisonderwijs dit salaris verdienen? 2)

7
Bent u voornemens bovengenoemde manier van werven een halt toe te roepen, zodat onderwijsgeld weer terecht komt waar het hoort, namelijk in de klas? Kunt u uw antwoord toelichten?
1) https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/kritiek-op-uitzendkrachten-voor-de-klastonnen-aan-onderwijsgeld-gaan-verloren 2) https://twitter.com/GertrudeEgmond/status/940315367825657857

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen